Меню

Gorenje BOC 6322 AX Instructions For Use And Installation

Gorenje BOC 6322 AX Instructions For Use And Installation

Gorenje BOC 6322 AX File Information:

 • Gorenje BOC 6322 AX (1)
 • Gorenje BOC 6322 AX (2)
 • Gorenje BOC 6322 AX (3)
 • Gorenje BOC 6322 AX (4)
 • Gorenje BOC 6322 AX (5)
 • Gorenje BOC 6322 AX (6)
 • Gorenje BOC 6322 AX (7)
 • Gorenje BOC 6322 AX (8)
 • Gorenje BOC 6322 AX (9)
 • Gorenje BOC 6322 AX (10)
 • Gorenje BOC 6322 AX (11)
 • Gorenje BOC 6322 AX (12)
 • Gorenje BOC 6322 AX (13)
 • Gorenje BOC 6322 AX (14)
 • Gorenje BOC 6322 AX (15)
 • Gorenje BOC 6322 AX (16)
 • Gorenje BOC 6322 AX (17)
 • Gorenje BOC 6322 AX (18)
 • Gorenje BOC 6322 AX (19)
 • Gorenje BOC 6322 AX (20)

Gorenje BOC 6322 AX PDF Guide Online Viewing:

Gorenje BOC 6322 AX: Summary of Contents

Page № Page’s Content
272 Gorenje BOC 6322 AX
674 Gorenje BOC 6322 AX
318 Gorenje BOC 6322 AX
128 Gorenje BOC 6322 AX
1 Gorenje BOC 6322 AX
434 Gorenje BOC 6322 AX
471 Gorenje BOC 6322 AX
202 Gorenje BOC 6322 AX
446 Gorenje BOC 6322 AX
371 Gorenje BOC 6322 AX
414 Gorenje BOC 6322 AX
166 Gorenje BOC 6322 AX
320 Gorenje BOC 6322 AX
610 Gorenje BOC 6322 AX
346 Gorenje BOC 6322 AX
695 Gorenje BOC 6322 AX
16 Gorenje BOC 6322 AX
279 Gorenje BOC 6322 AX
504 Gorenje BOC 6322 AX
721 Gorenje BOC 6322 AX
31 Gorenje BOC 6322 AX
611 Gorenje BOC 6322 AX
92 Gorenje BOC 6322 AX
541 Gorenje BOC 6322 AX
315 Gorenje BOC 6322 AX
150 Gorenje BOC 6322 AX
506 Gorenje BOC 6322 AX
395 Gorenje BOC 6322 AX
532 Gorenje BOC 6322 AX
249 Gorenje BOC 6322 AX

More Manuals for Gorenje BOC 6322 AX:

Gorenje BOC 3322 AX Operating and maintenance manual

Gorenje BOC 3322 AX Operating and maintenance manual (N283MW)

Gorenje GCS131B Manual

GCS131B, BOC 6322 AX Manual (2PP283)

Gorenje BOP799S51X Detailed instructions

BOP799S51X, BOC 6322 AX Detailed instructions (H9PLT4)

Gorenje BOC 6322 AX Installation — use — maintenance

Gorenje Oven Installation — use — maintenance, #46K829

Gorenje BOP747ST Detailed instructions

Oven Detailed instructions (BOP747ST, #3O393Y)

Gorenje ora-ito Instructions for use, installation, and connection

Gorenje Oven Instructions for use, installation, and connection, #8N188E

Gorenje BDU 2116 AX Installation and operating instructions manual

Gorenje Oven Installation and operating instructions manual, #A988P4

Related Models:

Сomparable Manuals and User Guides:

Oven Parts list (KEBS208AAL1, #H4L265)

#79ND45: MILANO F1SM24*1 Oven Installation instructions manual

Oven Installation manual (Frames FS 913 P BK DC TFT AUS, #M3L376)

Frames FS 913 P BK DC TFT AUS (Franke)

SCHOLTES Oven Operating instructions manual, #377W1X

39452391M93S1 Factory parts catalog — 532K72

Bosch Oven Installation instructions manual, #A1B732

#2T18VT: 6117 Oven Installation and operating instrictions

eka EKF 416 AL P Use and instruction manual (94G767)

#895253: NN-GT546W Oven Operating instructions manual

Beko BC51NEWP Operation & user’s manual (GQT8GT)

#4OH427: XAF-133 Convection Oven Manual

Electrolux Oven Operation & user’s manual, #XP4Y55

6200 Series Operating instructions — L2FQZ5

Oven Operation & user’s manual (SFO2SS, #48C1WT)

#39GAYR: EW27EW55G Oven Specifications

Gorenje BOC 6322 AX: Questions, Opinions and Impressions

You can ask a question, express your opinion or share our experience of Gorenje BOC 6322 AX device using right now.

ИсточникGorenje BOC6322AX User Manual [ru]

КОМБИНИРОВАННАЯ ПАРОВАРКА С КОНВЕКЦИЕЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

МОДЕЛЬ BOC 6322 AX

Simbol na izdelku ali njegovi embalaži ozna čuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme. S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše informacije o

odstranjevanju in predelavi izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nich über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elek trischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen

der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Ce symbole figure sur le produit ou sur son emballage en application de la directive européenne 2002/96/CE sur les Déchets d’Équipement Électrique et Électronique (DEEE)Cette. directive sert de règlement cadre à la reprise, au recyclage et à la valorisation des appareils usagés dans toute l’Europe.

Ce produit doit donc faire l’objet d’une collecte sélective. Lorsque vous ne l’utiliserez plus, remettez-le à un service de ramassage spécialisé ou à une déchèterie qui traiteles DEEE ; vous contribuerez ainsi à éviter des conséquences néfastes pour la santé et l’environnement.

Pour tout renseignement sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, veuillez contacter la mairie ou le service de la propreté de votre commune, ou encore le magasin dans lequel vous l’avez acheté.

Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørg e for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale

kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produkt er købt, for yderligere oplysninger o m genanvendelse af dette produkt.

Symboli joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellätalousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähköjaelektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämänuotteen

epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempiaojatiettämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta otetu on ostettu.

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži ozna čuje da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda sprije čit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje

ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otp ada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento v ýrobek nepat ří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním d ůsledkům pro životní prost ředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobn ější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního

ú řadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v o bchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádza ť ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických ale bo elektronických zariadení. Zabezpečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym pos tupom, aby ste predišli negatívnym vplyvom na život né prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom pri jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie o

Читайте также:  Преимущества видеоглазка SITITEK R22A

recyklácii tohto výrobku získate, ak zavoláte miest ny úrad vo Vašom bydlisku, zberné suroviny alebo obchod, v ktorom ste výrobok kúpili.

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att säkerställatt produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebyggaeventuellt negativa miljöoch hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterlig are upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter

eller sophämtningstjänst eller affären där du köptevaran.

Symbolet på produktet eller på emballasjen viser atdette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge fo r korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndter ing kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette p roduktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet

eller forretningen der du anskaffet det.

Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен,

в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt

gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf

of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Este aparato lleva el marcado CE en conformidad con la Directiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.

El símbolo en el producto o en los documentos que se incluyen con el producto, indica que no se puede tratar como residuo doméstico.

Es necesario entregarlo en un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos. Deséchelo con arreglo a las normas medioambientales para eliminación de residuos.

Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos urbanos o la tienda donde adquirió el producto.

Для того чтобы безопасно и правильно использовать прибор, внимательно прочтите инструкцию по его эксплуатации. Храните инструкцию в надежном месте, а если Вы захотите подарить или продать прибор, не забудьте передать инструкцию новому владельцу.

Перед установкой прибора

Данный прибор предназначен только для приготовления пищи в домашних условиях. Он объединяет функции привычной духовки и преимущества приготовления на пару, обеспечивая отличные результаты. Блюда из любого мяса, рыбы и овощей, а также кондитерские изделия сохранят все питательные вещества, вкус, свежесть и аромат продуктов.

Прибор следует установить и использовать в помещении, где температура не опускается ниже 5ºС.

Пользоваться прибором должны только взрослые , ознакомившись с инструкцией . Убедитесь в том , что ни один из сетевых шнуров кухонных приборов не защемлен дверцей духового шкафа , так как это может повредить электроизоляцию кабеля .

Замену поврежденного сетевого шнура должен производить квалифицированный специалист сервисной службы , использовать прибор с поврежденным шнуром опасно .

Дети часто не понимают , какой опасности подвергаются при работе прибора , поэтому не оставляйте их без присмотра в непосредственной близости от него и не позволяйте с ним играть .

Во время приготовления пищи температура внутри духового шкафа поднимается очень высоко , в результате чего нагревается и его дверца . Не прикасайтесь к дверце и следите за тем , чтобы дети не обожглись .

Людям с ограничениями по физическому и психическому состоянию и инвалидам при пользовании прибором должны помогать взрослые без подобных ограничений .

Во время работы прибора некоторые его части в пределах досягаемости сильно нагреваются . Позаботьтесь о том , чтобы дети не дотрагивались до духового шкафа , пока он полностью не остынет .

Открывая дверцу прибора , а также по окончании процесса приготовления будьте осторожны — из рабочей камеры будет выходить горячий воздух и / или пар . Остерегайтесь ожога !

Рекомендуем использовать дистиллированную воду во избежание образования известкового налета .

Не используйте прибор для обогрева помещения .

Перед тем , как закрыть дверцу духового шкафа , убедитесь в том , что внутри нет посторонних предметов и домашних питомцев .

Никогда не храните в духовом шкафу воспламеняющиеся материалы и вещества или предметы , чувствительные к высоким температурам , такие как чистящие средства , спреи , вакуумные упаковки , консервные банки и т . д . Такие материалы , вещества и предметы могут стать причиной пожара и взрыва .

Храните данную инструкцию в надежном месте , где она будет доступна всякий раз , когда Вам понадобится информация из нее . Если Вы будете продавать или дарить прибор , передайте инструкцию новому владельцу .

Если вы заметите неисправность или сбой в работе прибора , незамедлительно отключите его от сети Горячее масло и жир легко воспламеняются , поэтому небезопасно нагревать их в духовке для

запекания мяса . Никогда не пытайтесь погасить горящее масло или жир водой ( это может вызвать сильный огонь ). Затушите пламя мокрой тряпкой .

Решетка , противни и лотки сильно нагреваются во время работы духовки . Вставляйте их в духовку и вынимайте из нее с помощью сухих защитных рукавиц и соответствующих приспособлений .

Во время использования и очистки прибора не держите пальцы под креплением дверцы или между дверцей и корпусом , чтобы не прищемить и не поранить их . Будьте особенно осторожны , если поблизости дети .

Оставляйте дверцу прибора открытой только в зафиксированном положении . Когда дверца открыта , будьте осторожны , чтобы не споткнуться об нее .

Не сидите на дверце и не облокачивайтесь на нее , а также не используйте ее как рабочую поверхность .

Ухаживая за прибором , передвигая его , а также во время установки и очистки пользуйтесь защитными приспособлениями ( рукавицами и под .).

Для подъема и перемещения прибора , который весит более 25 кг , пользуйтесь соответствующим оборудованием или делайте это вдвоем , иначе Вы можете получить травму .

Перед чисткой или любыми другими работами с прибором отключайте его от электросети . Запрещается производить неквалифицированный ремонт прибора и вносить в него какие — либо изменения , особенно с использованием инструментов ( отверток и т . д .).

Читайте также:  Настройка полуавтомата перед началом работ

Ремонт прибора , и прежде всего его электрической части , должен производиться только квалифицированным специалистом .

Неквалифицированный ремонт может привести к несчастному случаю , поломке прибора и его оборудования и нарушить его работу .

После ремонта прибора в сервисном центре необходимо провести тестирование , прежде всего – проводимости заземления .

Используйте только входящий в комплект поставки термозонд для продуктов . Если Вы повредите или потеряете термозонд , обратитесь в уполномоченный сервисный центр .

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения , вызванные неправильным или несоответствующим обращением с прибором .

Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения мер безопасности .

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в свои приборы без предварительного оповещения .

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДУХОВОГО ШКАФА

Не используйте дверцу прибора как полку.

Не храните в духовом шкафу приготовленную пищу, это может привести к коррозии прибора.

Используйте только принадлежности, входящие в комплект поставки, — они изготовлены специально для вашего духового шкафа.

Внимание: при приготовлении на пару с помощью принадлежностей с отверстиями всегда помещайте под ними противень без отверстий для сбора капающей жидкости.

Принадлежности всегда вставляйте в направляющие или емкости с отверстиями. Внимание: Поддон испарителя нельзя накрывать.

Материал принадлежностей должен быть жаропрочным и паростойким.

Силиконовые емкости непригодны для приготовления пищи с помощью комбинации горячего воздуха и пара.

Не используйте принадлежности, на которых появились следы ржавчины, поскольку это может вызвать коррозию внутренности прибора.

Рабочая камера прибора изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. Неправильный уход и чистка могут вызвать коррозию рабочей камеры, поэтому следуйте указаниям по уходу и чистке, приведенным в инструкции.

При отложении агрессивных солей на стенках рабочей камеры могут появиться пятна ржавчины. Острые соусы, например, кетчуп и горчица, соленые блюда, например копченые, содержат хлориды и кислоты, которые воздействуют на верхний слой нержавеющей стали, поэтому необходимо тщательно очистить рабочую камеру после каждого использования.

УТИЛИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ

Транспортную упаковку (картон, пенопласт, полиэтиленовые пакеты) следует утилизировать с соблюдением мер по охране окружающей среды.

Снимите с прибора упаковку и проверьте исправность сетевого шнура – прибор и шнур НЕ ДОЛЖНЫ быть повреждены . В противном случае перед подключением прибора обратитесь к производителю .

Не поднимайте прибор за ручку дверцы .

Упаковка ( напр . бумага , пенопласт ) может представлять опасность для детей ( удушение ). Держите ее в недоступном для них месте .

Прибор необходимо правильно установить и подключить к электросети . Это должен сделать КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ , следуя указаниям инструкции производителя .

Перед началом любых действий с прибором убедитесь в том , что он ОТКЛЮЧЕН от электросети .

Подключение к электросети

Убедитесь в том , что напряжение электросети соответствует характеристикам , указанным на фирменной табличке ( табличка видна при открытой дверце ).

Убедитесь в том , что сетевая розетка соответствует действующим стандартам ( зазор между разомкнутыми контактами 3 мм ) и сила тока в сети рассчитана на параметры потребляемой мощности ( см . фирменную табличку ). В противном случае установите между прибором и сетью устройство с вышеуказанными характеристиками , которое всегда будет доступно .

ВНИМАНИЕ : Убедитесь в том , что сетевая розетка имеет защитное заземление , которое соответствует действующим стандартам и предписаниям .

Примечание : заземление – мера безопасности , требуемая законом .

Защитный шнур заземления зелено — желтого цвета должен быть на 2-3 см длиннее остальных шнуров и не должен прерываться выключателем .

Не прокладывайте сетевой шнур поблизости от источников тепла и там , где температура воздуха превышает 50º С .

Если сетевой шнур не входит в комплект поставки , используйте кабель с сечением не менее 1.5 мм ². Используйте стандартную штепсельную вилку , которая должна соответствовать нагрузке , указанной на фирменной табличке , и розетке

Замена сетевого шнура

Поврежденный сетевой шнур можно заменить кабелем только следующего типа :

H05 RR-F, H05V2V2-F(T-90)

Сечение провода 3×1,5 мм 2

На плите имеется разъем для подключения к однофазной сети с напряжением питания 220-230 в и частотой 50 Гц .

Внимание : в случае замены сетевого шнура при подсоединении проводов необходимо учитывать следующие соответствия :

Источник

Gorenje BOC 6322 AX Instructions For Use And Installation

768 pages Instructions For Use And Installation for Gorenje BOC 6322 AX Oven

Gorenje BOC 6322 AX Specifications:

 • Gorenje BOC 6322 AX #1
 • Gorenje BOC 6322 AX #2
 • Gorenje BOC 6322 AX #3
 • Gorenje BOC 6322 AX #4
 • Gorenje BOC 6322 AX #5
 • Gorenje BOC 6322 AX #6
 • Gorenje BOC 6322 AX #7
 • Gorenje BOC 6322 AX #8
 • Gorenje BOC 6322 AX #9
 • Gorenje BOC 6322 AX #10
 • Gorenje BOC 6322 AX #11
 • Gorenje BOC 6322 AX #12
 • Gorenje BOC 6322 AX #13
 • Gorenje BOC 6322 AX #14
 • Gorenje BOC 6322 AX #15
 • Gorenje BOC 6322 AX #16
 • Gorenje BOC 6322 AX #17
 • Gorenje BOC 6322 AX #18
 • Gorenje BOC 6322 AX #19
 • Gorenje BOC 6322 AX #20
 • Gorenje BOC 6322 AX #21
 • Gorenje BOC 6322 AX #22
 • Gorenje BOC 6322 AX #23
 • Gorenje BOC 6322 AX #24

Gorenje BOC 6322 AX Document Transcription:

Gorenje BOC 6322 AX Page #237:

28 VALIKON RAKENTEEN ESITTELY 239 235 …

Gorenje BOC 6322 AX Page #690:

9 ÜZEMBE HELYEZÉSI ÁBRA 696 688 …

Gorenje BOC 6322 AX Page #681:

38 Ostrzeenie, aby od_czy termosond>. Ostrzeenie ukae si> w wypadku, gdy termosonda jest pod_czona, lecz nie jest potrzebna do przygotowywania wybranej potrawy. Ostrzeenie, aby zamkn_ drzwi piekarnika. Wybrana funkcja moe bowiem przebiega tylko przy cakowicie zamkni>tych…

Gorenje BOC 6322 AX Page #434:

35 RESET SETTINGS (återställa inställningar) Denna funktion används för att återställa systemet i händelse av problem. Försiktighet: Alla systemvariabler återställs till sina ursprungliga värden och dina egna recept raderas. Välj posten: med knappen och följ instruktionerna på displayen. AVS…

Gorenje BOC 6322 AX Page #499:

LOS ACCESORIOS Los accesorios suministrados con el horno aumentan las posibilidades y las modalidades de cocción. Los accesorios denominados bandeja y rejilla pueden colocarse sobre los diversos niveles de la guía deslizante situada dentro del horno. Esto permite establecer la altura (niveles) más apropiada en función de la cocción que se va a realizar. Vea la lista de recetas de…

Gorenje BOC 6322 AX Page #27:

26 . Opomba: Pri kuhanju/peki s pomojo pare, se dve minuti pred koncem priprave odpre odvod in izpusti paro iz notranjosti peice. IZBIRA VRSTE JEDI – TOVARNIŠKO NASTAVLJENI PROGRAMI ZA PRIPRAVO JEDI POMIKANJE PO MENIJU Vklopite peico. Ko se izpiše sporo…

Источник

Духовой шкаф Gorenje BOC 6322 AX

Духовой шкаф Gorenje BOC 6322 AX Духовой шкаф Gorenje BOC 6322 AX Духовой шкаф Gorenje BOC 6322 AX Духовой шкаф Gorenje BOC 6322 AX
Гарантия Фирменная гарантия от Gorenje. Ознакомиться с условиями Вы можете на странице гарантия.
Доставка Доставка в пределах МКАД: 400 руб. Доставка в МО: +30 руб./км. Подробнее
Оплата

 1. Наличными;
 2. Пластиковой картой;
 3. По выставленному счету.
 1. Описание
 2. Доставка
 3. Аксессуары
 4. Похожие товары
 5. Хит продаж
 • Цвет Нержавейка
 • Серия Gorenje Standart
 • Ширина 59.7 см
 • Высота 46 см
 • Глубина 56.8 см
 • Внутренний объем 27 л.
 • Тип подключения независимый
 • Встроенная пароварка Есть
 • Страна-производитель Не указана

Материал
Материал рабочей камеры: нержавеющая сталь

Рабочая камера
Объем, л: 27
Освещение

Управление
Электронный сенсорный программный модуль с температурным зондом

Индикация
Индикация самодиагностики

Функции
Приготовление с использованием температурного зонда
Отсрочка старта: до 23 ч 59 мин.
Программы, установленные производителем по типу продукта: 50
Создание собственных программ: 10
Автоматическое/ручное выключение освещения
Часы
Таймер: до 23 ч 59 мин.
Звуковой сигнал
Выбор языка

Очистка
Автоматическая программа очистки рабочей камеры
Автоматическая программа очистки от накипи

Безопасность
Блокировка от детей
Дверца: Cool Door
Количество стекол: 3
Количество теплоотражающих слоев: 3
Встроенный выключатель пароварки
Ограничение по приготовлению без заглушки/температурного зонда
Охлаждающий вентилятор

Оборудование
Уровни направляющих: 4
Уровни одновременного приготовления: 3
Резервуар для воды: 1,2 л
Решетка
Мелкий противень: 2
Глубокий противень
Съемные направляющие
Температурный зонд

Подключение
Присоединительная мощность, Вт: 2200

Размеры, цвет
Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 460/597/568
Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 445/560/560
Цвет: нержавеющая сталь

Вес
Вес с/без упаковки, кг: 39,7/34,7

Читайте также:  Subaru Forester 2019 года Руководство по эксплуатации

Если у Вас остались вопросы по поводу функциональности представленной модели Gorenje, то наш менеджер с удовольствием проконсультирует по телефону +7 (495) 980-7217. Заказ рекомендуем делать через корзину сайта, чтобы избежать ошибок в адресе доставки и получателе.

* Все Духовые шкафы Горенье привозятся в оригинальной упаковке и вскрываются в Вашем присутствии. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Компания Gorenje оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию приборов без предварительного уведомления.

Gorenje-rus.ru

Услуги по доставке заказов производит независимая транспортная компания.
Доставка осуществляется не ранее, чем на следующий день после заказа, по согласованию с менеджером магазина!
Основным условием доставки является нахождение покупателя на адресе принятия заказа весь интервал доставки, заранее определенный с продавцом.

Доставка заказанного товара осуществляется с 11-18.
Убедительная просьба присутствовать по указанному адресу доставки в течение дня!

Доставка по Москве:

 • Доставка осуществляется в коридор квартиры без дальнейшего проноса;
 • Занос бытовой техники в квартиру осуществляется при наличии свободного прохода. Работникам транспортной компании категорически запрещается снимать отдельные части приборов (дверцы, ручки и т. д.), мешающие транспортировке товара – в дальнейшем это может послужить причиной отказа сервисного центра от гарантийного ремонта;
 • Стоимость доставки одной позиции в пределах МКАД отображена в карточке товара и при заказе включается в стоимость товара. Если заказывается более одного предмета, то общая стоимость доставки представляет собой сумму между полной стоимостью доставки на старшую модель (наибольшая стоимость доставки из всех товаров в заказе) и стоимостью доставки на последующие товары, с учетом скидки, представляемой при заказе нескольких позиций по одному адресу. Приоритетность первой единицы товара определяется большей стоимостью доставки. Аксессуары, если заказываются без техники, доставляются платно.

Доставка за пределы МКАД:

 • Стоимость доставки по Москве + 30 руб./км. от МКАД

Доставка по Санкт-Петербургу:

Доставка заказанного товара осуществляется в интервале с 12-00 до 18-00 часов.
Убедительная просьба присутствовать по указанному адресу доставки в течение дня!

 • Доставка осуществляется в коридор квартиры без дальнейшего проноса;
 • Занос бытовой техники в квартиру осуществляется при наличии свободного прохода. Работникам транспортной компании категорически запрещается снимать отдельные части приборов (дверцы, ручки и т. д.), мешающие транспортировке товара – в дальнейшем это может послужить причиной отказа сервисного центра от гарантийного ремонта;
 • Стоимость доставки одной позиции в пределах КАД отображена в карточке товара и при заказе включается в стоимость товара. Если заказывается более одного предмета, то общая стоимость доставки представляет собой сумму между полной стоимостью доставки на старшую модель (наибольшая стоимость доставки из всех товаров в заказе) и стоимостью доставки на последующие товары, с учетом скидки, представляемой при заказе нескольких позиций по одному адресу. Приоритетность первой единицы товара определяется большей стоимостью доставки. Аксессуары, если заказываются без техники, доставляются платно.

Расценки за ручной подъём при отсутствии лифта:

 • 1-ый этаж — бесплатно;
 • варочные поверхности, вытяжки выдвижного типа, СВЧ – 10 руб./эт.;
 • духовые шкафы, вытяжки 60, 90 см, купольные вытяжки, газовые и электрические плиты – 60 руб./эт.;
 • стиральные, сушильные машины, посудомоечные машины, холодильники, кондиционеры – 100 руб./эт.;
 • холодильники шириной больше 70см – 150 руб./эт.;
 • холодильники Side-by-Side – 400 руб./эт.;
 • негабаритный и крупногабаритный товар – 400 руб./эт.(определяется уполномоченным сотрудником Подрядчика перед выполнением доставки исходя из следующих критериев: габаритные размеры единицы товара cвыше 230 см. одного из параметров (длина, ширина, высота, глубина), либо свыше 120 см. в диаметре, либо вес единицы товара свыше 100 кг.);
 • ручной пронос после первых 20м, каждые последующие 20м приравнивается к стоимости подъема за один этаж.

Расценки за подъём при наличии лифта:

 • при возможности осуществления подъема с использованием лифта подъем осуществляется бесплатно.

Доставка транспортными компаниями по России:

 • Деловые Линии — Калькулятор
 • ПЭК — Калькулятор
 • ЖелДорЭкспедиция — Калькулятор
 • БайкалСервис — Калькулятор
 • Скиф-Карго — Калькулятор

Порядок оформления заказов по России:

Сделайте заказ на нашем сайте или по многоканальному телефону +7(495)980-7217

Обязательно укажите Ваш контактный телефон и адрес электронной почты.

После уточнения всех деталей заказа на Ваш адрес электронной почты будет выслан счет на оплату товара.

Внимание: стоимость услуг по доставке товара оплачивает получатель.

2. Оплата товара Оплатить товар может юридическое или физическое лицо в любом банке России.

 • Если Вы выбрали компанию и хотите, чтобы мы доставили груз до склада транспортной компании, то стоимость доставки включается в счет. Тарифы на доставку по г.Москве см. выше.
 • Если транспортная компания забирает товар с нашего склада, то Вы по счету оплачиваете только стоимость товара.
 • Счет для оплаты товара действителен в течение 3 банковских дней. Товары резервируются по факту поступления денежных средств на наш расчетный счет.
 • Если к моменту поступления оплаты заказанного товара не окажется в наличии, покупателю будет предложена альтернатива или возврат затраченных средств. Внимание:отправка товара наложенным платежом не производится.

3. Отгрузка товара

После поступления оплаты Ваш заказ формируется на складе интернет магазина. Как правило, это происходит в течение 3 рабочих дней.
В зависимости от выбранной транспортной компании, заказ направляется собственной курьерской службой до сборного пункта или отгружается на нашем складе.
В целях обеспечения сохранности груза в процессе транспортировки, на крупногабаритные и дорогостоящие товары транспортные компании могут применить дополнительную упаковку — деревянную обрешётку, защищающую Ваш груз от механических повреждений.
После передачи заказа в транспортную компанию Вам по электронной почте будет отправлено уведомление с номером транспортной накладной, по которой Вы сможете отследить прохождение своего груза на сайте транспортной компании

4. Получение товара

С ожидаемыми сроками доставки заказа до Вашего города можно ознакомиться на сайте выбранной транспортной компании.
Некоторые ТК предоставляют услугу «доставка до двери» — если Вы воспользуетесь ею, то заказ доставят на дом. В противном случае, ТК осуществляет доставку до своего склада в Вашем городе.
Для получения груза в ТК необходимо иметь: для физических лиц – паспорт гражданина РФ, для юридических лиц – паспорт гражданина РФ и доверенность на получение груза.
При получении заказа обязательно убедитесь в отсутствии повреждений упаковки (трещин, помятостей, следов воздействия жидкостей и т. д.). В случае обнаружения нарушений упаковки составляется акт о повреждении груза (представители транспортной компании знают, как составляются подобные документы). При этом не следует получать отправление и подписывать накладную.
Претензии к внешнему виду доставленного Вам товара в соответствии со ст. 458 и 459 ГК РФ Вы можете предъявить только до передачи Вам товара продавцом. Ссылки на загрязнённость товара, недостаточную освещённость помещения, поторапливания со стороны экспедиторов и прочие причины, не являются основанием для невыполнения Вами требований ст. 484 ГК РФ.

Обязательно убедитесь в отсутствии дефектов и комплектности товара, прежде чем расписаться в товарном чеке.

ПОМНИТЕ! Претензии к внешнему виду доставленного Вам товара в соответствии со ст. 458 и 459 ГК РФ Вы можете предъявить только до передачи Вам товара продавцом. Ссылки на загрязнённость товара, недостаточную освещённость помещения, поторапливания со стороны экспедиторов и прочие причины, не являются основанием для невыполнения Вами требований ст. 484 ГК РФ.

Источник

Adblock
detector