Меню

Инструкция по эксплуатации Sony Ericsson HBH PV703

Инструкция по эксплуатации Sony Ericsson HBH-PV703

User guide, Hbh-pv703, Svenska norsk suomi русский

background image

Sony Ericsson Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden
1201-7611.2
Printed in XXXXX

Höj volymen
Volum opp

Kontakt för laddare
Laderkontakt

Sänk volymen
Volum ned

Första laddningen: ca. 8 timmar
Normal laddning: ca. 2 timmar
Første gangs lading: om lag åtte timer
Normal lading: om lag to timer

Batteriet behöver laddas
Batteriet må lades

This device complies with part 15 of the FCC rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference,
and (2) This device must accept any interference
received, including interference that may cause
undesired operation.

Declaration of conformity for HBH-PV703

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type DDA-0002011

to which this declaration relates is in conformity with the appropriate
standards EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-
17:V1.2.1 and EN 60950-1:2006 following the provisions of Radio
Equipment and Telecommunication Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, September 2007

Jacob Sten, Head of Product Business Unit Accessories
Vi uppfyller R&TTE-direktivet.
Vi oppfyller R&TTE-direktivet.
Noudatamme radio- ja teleliikenteen R&TTE-direktiiviä.

Изделие удовлетворяет требованиям Директивы R&TTE.

Headsetet HBH-PV703 med Bluetooth™ kan anslutas
till alla enheter med den trådlösa tekniken Bluetooth
som stöder profilerna för handsfree eller headset.
Användarhandboken gäller vid användning med en
Sony Ericsson-mobiltelefon.

Innan du använder HBH-PV703 första gången måste
du ladda det med, t.ex. den laddare som medföljer
eller med telefonladdaren, se bild 3. För kompatibla
laddare, se bild 4.

Koppla ihop headsetet

Innan du kan börja använda headsetet måste det
kopplas till telefonen. När hopkopplingen är klar
ansluter headsetet automatiskt till telefonen så fort
det sätts på och är inom telefonens räckvidd.

Koppla ihop headsetet med telefonen

1. Se till att headsetet är avstängt.
2. Aktivera funktionen Bluetooth i telefonen. För

instruktioner, se telefonens användarhandbok.

3. Aktivera synlighet för Bluetooth i telefonen. Detta gör

telefonen synlig för andra enheter med Bluetooth.

4. Placera telefonen högst 20 cm (8 tum) från

5. Håll samtalsknappen intryckt tills headsetet ger ifrån

sig ett pipljud, lyser grönt och sedan blinkar rött om
vartannat. Om indikatorlampan endast blinkar grönt
eller rött, håll båda volymknapparna intryckta
samtidigt tills headsetet ger ifrån sig ett pipljud och
blinkar grönt och rött om vartannat.

6. Tryck på Ja när Lägga till enhet? visas i telefonen.

Om en kod behövs är den 0000. Headsetet ger ifrån
sig ett pipljud och blinkar grönt när hopkopplingen
är klar.

Obs! Om automatisk hopkoppling inte stöds av
telefonen eller inte kan genomföras, följ de första
5 stegen ovan. Lägg sedan till headsetet i telefonen
enligt beskrivningen i användarhandboken. Lösenordet
är 0000.

Sätta på sig headsetet

Se bild 5. Se till att du vrider högtalaren ordentligt så
att den sitter i örat. Om du vill bära headsetet på
vänster öra måste du ändra öronklämman enligt
beskrivningen.

Sätta på och stänga av headsetet

Sätta på headsetet

Håll samtalsknappen intryckt tills indikatorlampan
visar ett fast grönt ljus. Det börjar sedan blinka grönt.

Stänga av headsetet

Håll samtalsknappen intryckt tills indikatorlampan
visar ett fast grönt ljus. Sedan stängs det av.

När du har kopplat ihop headsetet med telefonen kan
du ringa och ta emot samtal så länge headsetet är på.

Föremål, väggar och större avstånd än 5 meter

(16,5 fot) kan påverka ljudet negativt. För bästa
resultat, bär headsetet och telefonen på samma sida
av kroppen.

Ringa ett samtal

Använd telefonens knappar för att slå numret
på vanligt sätt. Samtalet aktiveras automatiskt
i headsetet.

Avsluta ett samtal

Tryck snabbt på samtalsknappen.

Besvara ett samtal

Tryck snabbt på samtalsknappen.

Avvisa ett samtal

Håll samtalsknappen intryckt tills du hör ett kort
pipljud (efter 2 sekunder).

Ringa upp det senaste numret

Tryck på samtalsknappen två gånger inom
1 sekund.

Stänga av mikrofonen (tyst)

Tryck samtidigt på båda volymknapparna.
Upprepa om du vill aktivera mikrofonen igen.

Justera ringsignalens volym

Tryck på en av volymknapparna när du inte talar
i telefonen eller medan telefonen ringer.

Så här justerar du högtalarvolymen

Tryck på en av volymknapparna under ett samtal.

Ringa med hjälp av röstkommandon

Röstkommandon kan vara praktiska när du använder
headsetet och telefonen inte finns inom räckhåll.
För mer information om röstkommandon, se telefonens
användarhandbok.

Ringa med hjälp av röstkommandon

Tryck snabbt på samtalsknappen, vänta på ett
pipljud och säg kommandot.

Obs! Se till att röstkommandon är aktiverade och
inspelade i telefonen innan du försöker använda dem.

Överföra ljudet från telefonen till headsetet

Tryck på samtalsknappen snabbt under ett samtal.
Ljudet överförs till headsetet.

Överföra ljudet från headsetet till telefonen

Se telefonens användarhandbok.

Återställ headsetet om det beter sig oväntat.

1. Håll båda volymknapparna intryckta tills headsetet

ger ifrån sig ett pipljud och blinkar rött och grönt om
vartannat.

2. Håll båda volymknapparna intryckta samtidigt tills

headsetet stängs av.

3. Koppla ihop headsetet med telefonen på samma

sätt som du gjorde första gången.

Ett batteri som har använts oregelbundet, eller ett nytt
batteri, kan ha nedsatt kapacitet. Det kan behöva
laddas flera gånger.

När batteriet behöver laddas blinkar

indikatorlampan rött och du hör ett lågt pipljud. Om du
inte laddar headstet stängs det av automatiskt.

Kontrollera batteriets status.

Tryck snabbt på båda volymknapparna samtidigt:

en grön blinkning – batteriet behöver snart
laddas

två gröna blinkningar – batteriet är halvfullt

tre gröna blinkningar – batteriet är fulladdat

Figur 6 visar hur du fäster en rem.

Visar juridisk information

För att visa juridisk information, se bild 7.

Ingen anslutning till telefonen

Kontrollera att headsetet är laddat och inom telefonens
räckvidd. Kontrollera eller gör om inställningarna
för Bluetooth i telefonen. Försök koppla ihop
headsetet igen.

Återuppringning fungerar inte

Om telefonens samtalslista är tom kan du inte
använda funktionen för återuppringning.

Bluetooth™-hodetelefonen HBH-PV703 kan brukes
med alle enheter med trådløs Bluetooth-teknologi som
har støtte for håndfri- eller hodetelefonprofilen. Denne
brukerhåndboken fokuserer på bruk med en
Sony Ericsson-mobiltelefon.

Før du bruker HBH-PV703 for første gang, må du
lade hodetelefonen ved hjelp av for eksempel den
medfølgende laderen eller telefonladeren.
Se illustrasjon 3. Se illustrasjon 4 for en oversikt
over kompatible ladere.

Før du kan bruke hodetelefonen, må den kobles med
telefonen én gang. Når du har fullført koblingen, vil
hodetelefonen automatisk opprette forbindelse med
telefonen så snart den slås på og befinner seg innen
rekkevidde.

Slik kobler du hodetelefonen med telefonen

1. Kontroller at hodetelefonen er slått av.
2. Slå på Bluetooth-funksjonen i telefonen. Se

brukerhåndboken for telefonen for instruksjoner.

3. Slå på Bluetooth-synlighet i telefonen. Dette gjør

telefonen synlig for andre Bluetooth-enheter.

4. Plasser telefonen maksimalt 20 cm (8 tommer) fra

5. Hold nede anropshåndteringstasten til

hodetelefonen piper og indikatorlampen lyser grønt
og deretter blinker rødt og grønt. Hvis
indikatorlampen bare blinker grønt eller rødt, holder
du nede begge volumtastene samtidig til
hodetelefonen piper og indikatorlampen blinker
grønt og rødt.

6. Velg Ja når Legge til enhet? vises i telefonen. Må du

angi koden, er den 0000. Hodetelefonen piper og
indikatorlampen blinker grønt når koblingen er
fullført.

Merk: Hvis telefonen din ikke har støtte for automatisk
kobling, eller hvis koblingen ikke var vellykket, følger
du de fem første trinnene ovenfor. Deretter legger
du hodetelefonen til i telefonen som beskrevet
i brukerhåndboken for telefonen. Koden er 0000.

Ta på hodetelefonen

Se illustrasjon 5. Pass på at du vrir høyttaleren rundt
og inn i øret. Skal du bruke hodetelefonen i venstre
øre, monterer du ørefestet som vist i illustrasjonen.

Slå hodetelefonen på og av

Slik slår du på hodetelefonen

Hold nede anropshåndteringstasten til
indikatorlampen lyser grønt. Lyset vil deretter
begynne å blinke grønt.

Slik slår du av hodetelefonen

Hold nede anropshåndteringstasten til indikatorlampen
lyser grønt. Hodetelefonen vil deretter slås av.

Når du har koblet hodetelefonen med telefonen, kan
du ringe og svare på anrop så lenge hodetelefonen er
slått på.

Store gjenstander, vegger og en avstand større

enn 5 meter (16,5 fot) kan redusere lydkvaliteten.
For best mulig ytelse bør du bære hodetelefonen og
telefonen på den samme siden av kroppen.

Bruk telefontastene til å taste et nummer på samme
måte som du vanligvis gjør. Anropet aktiveres
automatisk i hodetelefonen.

Slik avslutter du et anrop

Trykk kort på anropshåndteringstasten.

Slik svarer du på et anrop

Trykk kort på anropshåndteringstasten.

Slik avviser du et anrop

Hold nede anropshåndteringstasten til du hører en
kort pipetone (etter to sekunder).

Slik ringer du det sist oppringte nummeret
på nytt

Trykk to ganger på anropshåndteringstasten i løpet
av ett sekund.

Slik slår du av mikrofonen

Trykk på begge volumtastene samtidig. Gjenta for
å slå på mikrofonen igjen.

Slik justerer du ringevolumet

Trykk på en volumtast mens telefonen ringer,
eller når du ikke snakker i telefonen.

Slik justerer du høyttalervolumet

Trykk på en volumtast under et anrop.

Ringe ved hjelp av talekommandoer

Talekommandoer kan være nyttige når du bruker
hodetelefonen og telefonen ikke er lett tilgjengelig.
Se brukerhåndboken for telefonen for mer informasjon
om talekommandoer.

Slik ringer du ved hjelp av talekommandoer

Trykk kort på anropshåndteringstasten, vent til du
hører en pipetone, og si kommandoen.

Merk: Kontroller at talekommandoer er aktivert og spilt
inn i telefonen før du prøver å bruke dem.

Читайте также:  Утюг поларис 2600 w инструкция

Slik overfører du lyden fra telefonen og til
hodetelefonen

Trykk kort på anropshåndteringstasten under
et anrop til telefonen. Lyden overføres til
hodetelefonen.

Slik overfører du lyden fra hodetelefonen og
til telefonen

Se brukerhåndboken for telefonen.

Nullstill hodetelefonen dersom den ikke fungerer som
den skal.

Slik nullstiller du hodetelefonen

1. Hold nede begge volumtastene samtidig til

hodetelefonen piper og indikatorlampen blinker rødt
og grønt.

2. Hold nede begge volumtastene til hodetelefonen

3. Koble hodetelefonen med telefonen på samme måte

som du gjorde da du koblet dem for første gang.

Et batteri som brukes sjelden, eller et nytt batteri, kan
ha redusert kapasitet. Det kan være at det må lades
flere ganger for å oppnå maksimal kapasitet.

Når batteriet må lades, blinker indikatorlampen

rødt og du hører en lav pipetone. Hvis du ikke lader
hodetelefonen, slås den av automatisk.

Slik kontrollerer du batteristatusen

Trykk kort på begge volumtastene samtidig:

ett grønt blink betyr at batteriet snart må lades

to grønne blink betyr at batteriet er halvfullt

tre grønne blink betyr at batteriet er helt oppladet

Se illustrasjon 6 for å feste en rem.

Se illustrasjon 7 for å lese den juridiske informasjonen.

Ingen forbindelse med telefonen

Kontroller at hodetelefonen er ladet og innen
rekkevidde av telefonen. Kontroller Bluetooth-
innstillingene i telefonen eller angi dem på nytt.
Prøv å koble hodetelefonen med telefonen på nytt.

Du kan ikke ringe det sist oppringte
nummeret på nytt

Hvis anropslisten i telefonen er tom, kan du ikke ringe
det sist oppringte nummeret på nytt.

This is the Internet version of the User’s guide. © Print only for private use.

ИсточникРуководство по эксплуатации Sony Ericsson Bluetooth HBH-PV703

Руководство по эксплуатации для устройства Sony Ericsson Bluetooth HBH-PV703

  • Домашняя
  • Sony Ericsson
  • Комплект наушников Bluetooth
  • Sony Ericsson Bluetooth HBH-PV703

Устройство: Sony Ericsson Bluetooth HBH-PV703
Размер: 2,06 MB
Добавлено: 2013-12-30 12:59:29
Количество страниц: 2
Печатать инструкцию

Как пользоваться?

Наша цель — обеспечить Вам самый быстрый доступ к руководству по эксплуатации устройства Sony Ericsson Bluetooth HBH-PV703 . Пользуясь просмотром онлайн Вы можете быстро просмотреть содержание и перейти на страницу, на которой найдете решение своей проблемы с Sony Ericsson Bluetooth HBH-PV703 .

Для Вашего удобства

Если просмотр руководства Sony Ericsson Bluetooth HBH-PV703 непосредственно на этой странице для Вас неудобен, Вы можете воспользоваться двумя возможными решениями:

  • Полноэкранный просмотр -, Чтобы удобно просматривать инструкцию (без скачивания на компьютер) Вы можете использовать режим полноэкранного просмотра. Чтобы запустить просмотр инструкции Sony Ericsson Bluetooth HBH-PV703 на полном экране, используйте кнопку Полный экран .
  • Скачивание на компьютер — Вы можете также скачать инструкцию Sony Ericsson Bluetooth HBH-PV703 на свой компьютер и сохранить ее в своем архиве. Если ты все же не хотите занимать место на своем устройстве, Вы всегда можете скачать ее из ManualsBase.
Печатная версия

Многие предпочитают читать документы не на экране, а в печатной версии. Опция распечатки инструкции также предусмотрена и Вы можете воспользоваться ею нажав на ссылку, находящуюся выше — Печатать инструкцию . Вам не обязательно печатать всю инструкцию Sony Ericsson Bluetooth HBH-PV703 а только некоторые страницы. Берегите бумагу.

Резюме

Ниже Вы найдете заявки которые находятся на очередных страницах инструкции для Sony Ericsson Bluetooth HBH-PV703 . Если Вы хотите быстро просмотреть содержимое страниц, которые находятся на очередных страницах инструкции, Вы воспользоваться ими.

Краткое содержание страницы № 1

Para apagar el micrófono (silencio)
3 6 English Calling using voice commands Español
• Pulse simultáneamente las dos teclas de volumen.
Voice commands can be useful when you are using
The Bluetooth™ headset HBH-PV703 can be El auricular Bluetooth™ HBH-PV703 puede conectarse
the headset and the phone is not close at hand. Repítalo para volver a encender el micrófono.
connected to any device with Bluetooth wireless a cualquier dispositivo que disponga de tecnología
For more information on voic

Краткое содержание страницы № 2

So schalten Sie das Mikrofon aus: Bluetooth™ Headset HBH-PV703 3 6 Deutsch Français Réglage du volume • Drücken Sie beide Lautstärketasten gleichzeitig. Pour régler le volume de la sonnerie Das Bluetooth™-Headset HBH-PV703 kann an jedes L’oreillette Bluetooth™ HBH-PV703 peut être reliée Wiederholen Sie dies, um das Mikrofon wieder • Lorsque aucun appel n’est en cours ou lorsque Gerät angeschlossen werden, das mit der Funktechnik à tout périphérique doté de la technologie sans fil einzuschal

Источник

Инструкция для Sony-Ericsson HBH-PV703

background image

Sony Ericsson Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden
1201-7611.2
Printed in XXXXX

Höj volymen
Volum opp

Kontakt för laddare
Laderkontakt

Sänk volymen
Volum ned

Första laddningen: ca. 8 timmar
Normal laddning: ca. 2 timmar
Første gangs lading: om lag åtte timer
Normal lading: om lag to timer

Batteriet behöver laddas
Batteriet må lades

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference,

and (2) This device must accept any interference

received, including interference that may cause

Declaration of conformity for HBH-PV703

Sony Ericsson Mobile Communications AB

SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type DDA-0002011

to which this declaration relates is in conformity with the appropriate

standards EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-

17:V1.2.1 and EN 60950-1:2006 following the provisions of Radio

Equipment and Telecommunication Equipment directive

Lund, September 2007

Jacob Sten, Head of Product Business Unit Accessories

Vi uppfyller R&TTE-direktivet.

Vi oppfyller R&TTE-direktivet.

Noudatamme radio- ja teleliikenteen R&TTE-direktiiviä.

Headsetet HBH-PV703 med Bluetooth™ kan anslutas

till alla enheter med den trådlösa tekniken Bluetooth

som stöder profilerna för handsfree eller headset.

Användarhandboken gäller vid användning med en

Innan du använder HBH-PV703 första gången måste

du ladda det med, t.ex. den laddare som medföljer

eller med telefonladdaren, se bild 3. För kompatibla

laddare, se bild 4.

Koppla ihop headsetet

Innan du kan börja använda headsetet måste det

kopplas till telefonen. När hopkopplingen är klar

ansluter headsetet automatiskt till telefonen så fort

det sätts på och är inom telefonens räckvidd.

Koppla ihop headsetet med telefonen

Se till att headsetet är avstängt.

Aktivera funktionen Bluetooth i telefonen. För

instruktioner, se telefonens användarhandbok.

Aktivera synlighet för Bluetooth i telefonen. Detta gör

telefonen synlig för andra enheter med Bluetooth.

Placera telefonen högst 20 cm (8 tum) från

Håll samtalsknappen intryckt tills headsetet ger ifrån

sig ett pipljud, lyser grönt och sedan blinkar rött om

vartannat. Om indikatorlampan endast blinkar grönt

rött, håll båda volymknapparna intryckta

samtidigt tills headsetet ger ifrån sig ett pipljud och

blinkar grönt och rött om vartannat.

Lägga till enhet?

visas i telefonen.

Om en kod behövs är den 0000. Headsetet ger ifrån

sig ett pipljud och blinkar grönt när hopkopplingen

Om automatisk hopkoppling inte stöds av

telefonen eller inte kan genomföras, följ de första
5 stegen ovan. Lägg sedan till headsetet i telefonen
enligt beskrivningen i användarhandboken. Lösenordet
är 0000.

Sätta på sig headsetet

Se bild 5. Se till att du vrider högtalaren ordentligt så

att den sitter i örat. Om du vill bära headsetet på

vänster öra måste du ändra öronklämman enligt

Sätta på och stänga av headsetet

Sätta på headsetet

Håll samtalsknappen intryckt tills indikatorlampan

visar ett fast grönt ljus. Det börjar sedan blinka grönt.

Stänga av headsetet

Håll samtalsknappen intryckt tills indikatorlampan

visar ett fast grönt ljus. Sedan stängs det av.

När du har kopplat ihop headsetet med telefonen kan

du ringa och ta emot samtal så länge headsetet är på.

Föremål, väggar och större avstånd än 5 meter

(16,5 fot) kan påverka ljudet negativt. För bästa

resultat, bär headsetet och telefonen på samma sida

Ringa ett samtal

Använd telefonens knappar för att slå numret

på vanligt sätt. Samtalet aktiveras automatiskt

Avsluta ett samtal

Tryck snabbt på samtalsknappen.

Besvara ett samtal

Tryck snabbt på samtalsknappen.

Avvisa ett samtal

Håll samtalsknappen intryckt tills du hör ett kort

pipljud (efter 2 sekunder).

Ringa upp det senaste numret

Tryck på samtalsknappen två gånger inom

Stänga av mikrofonen (tyst)

Tryck samtidigt på båda volymknapparna.

Upprepa om du vill aktivera mikrofonen igen.

Justera ringsignalens volym

Tryck på en av volymknapparna när du inte talar

i telefonen eller medan telefonen ringer.

Så här justerar du högtalarvolymen

Tryck på en av volymknapparna under ett samtal.

Ringa med hjälp av röstkommandon

Röstkommandon kan vara praktiska när du använder

headsetet och telefonen inte finns inom räckhåll.

För mer information om röstkommandon, se telefonens

Ringa med hjälp av röstkommandon

Tryck snabbt på samtalsknappen, vänta på ett

pipljud och säg kommandot.

Se till att röstkommandon är aktiverade och

inspelade i telefonen innan du försöker använda dem.

Överföra ljudet från telefonen till headsetet

Tryck på samtalsknappen snabbt under ett samtal.

Ljudet överförs till headsetet.

Överföra ljudet från headsetet till telefonen

Se telefonens användarhandbok.

Återställ headsetet om det beter sig oväntat.

Håll båda volymknapparna intryckta tills headsetet

ger ifrån sig ett pipljud och blinkar rött och grönt om

Håll båda volymknapparna intryckta samtidigt tills

headsetet stängs av.

Koppla ihop headsetet med telefonen på samma

sätt som du gjorde första gången.

Ett batteri som har använts oregelbundet, eller ett nytt

batteri, kan ha nedsatt kapacitet. Det kan behöva

laddas flera gånger.

När batteriet behöver laddas blinkar

indikatorlampan rött och du hör ett lågt pipljud. Om du

inte laddar headstet stängs det av automatiskt.

Читайте также:  Инструкция к факсу Panasonic KX FT982 RU B

Kontrollera batteriets status.

Tryck snabbt på båda volymknapparna samtidigt:

en grön blinkning – batteriet behöver snart

två gröna blinkningar – batteriet är halvfullt

tre gröna blinkningar – batteriet är fulladdat

Figur 6 visar hur du fäster en rem.

Visar juridisk information

För att visa juridisk information, se bild 7.

Ingen anslutning till telefonen

Kontrollera att headsetet är laddat och inom telefonens

räckvidd. Kontrollera eller gör om inställningarna

för Bluetooth i telefonen. Försök koppla ihop

Återuppringning fungerar inte

Om telefonens samtalslista är tom kan du inte

använda funktionen för återuppringning.

Bluetooth™-hodetelefonen HBH-PV703 kan brukes

med alle enheter med trådløs Bluetooth-teknologi som

har støtte for håndfri- eller hodetelefonprofilen. Denne

brukerhåndboken fokuserer på bruk med en

Før du bruker HBH-PV703 for første gang, må du

lade hodetelefonen ved hjelp av for eksempel den

medfølgende laderen eller telefonladeren.

Se illustrasjon 3. Se illustrasjon 4 for en oversikt

over kompatible ladere.

Før du kan bruke hodetelefonen, må den kobles med

telefonen én gang. Når du har fullført koblingen, vil

hodetelefonen automatisk opprette forbindelse med

telefonen så snart den slås på og befinner seg innen

Slik kobler du hodetelefonen med telefonen

Kontroller at hodetelefonen er slått av.

Slå på Bluetooth-funksjonen i telefonen. Se

brukerhåndboken for telefonen for instruksjoner.

Slå på Bluetooth-synlighet i telefonen. Dette gjør

telefonen synlig for andre Bluetooth-enheter.

Plasser telefonen maksimalt 20 cm (8 tommer) fra

Hold nede anropshåndteringstasten til

hodetelefonen piper og indikatorlampen lyser grønt

og deretter blinker rødt og grønt. Hvis

indikatorlampen bare blinker grønt

du nede begge volumtastene samtidig til

hodetelefonen piper og indikatorlampen blinker

Legge til enhet?

vises i telefonen. Må du

angi koden, er den 0000. Hodetelefonen piper og

indikatorlampen blinker grønt når koblingen er

Hvis telefonen din ikke har støtte for automatisk

kobling, eller hvis koblingen ikke var vellykket, følger
du de fem første trinnene ovenfor. Deretter legger
du hodetelefonen til i telefonen som beskrevet
i brukerhåndboken for telefonen. Koden er 0000.

Ta på hodetelefonen

Se illustrasjon 5. Pass på at du vrir høyttaleren rundt

og inn i øret. Skal du bruke hodetelefonen i venstre

øre, monterer du ørefestet som vist i illustrasjonen.

Slå hodetelefonen på og av

Slik slår du på hodetelefonen

Hold nede anropshåndteringstasten til

indikatorlampen lyser grønt. Lyset vil deretter

begynne å blinke grønt.

Slik slår du av hodetelefonen

Hold nede anropshåndteringstasten til indikatorlampen

lyser grønt. Hodetelefonen vil deretter slås av.

Når du har koblet hodetelefonen med telefonen, kan

du ringe og svare på anrop så lenge hodetelefonen er

Store gjenstander, vegger og en avstand større

enn 5 meter (16,5 fot) kan redusere lydkvaliteten.

For best mulig ytelse bør du bære hodetelefonen og

telefonen på den samme siden av kroppen.

Bruk telefontastene til å taste et nummer på samme

måte som du vanligvis gjør. Anropet aktiveres

automatisk i hodetelefonen.

Slik avslutter du et anrop

Trykk kort på anropshåndteringstasten.

Slik svarer du på et anrop

Trykk kort på anropshåndteringstasten.

Slik avviser du et anrop

Hold nede anropshåndteringstasten til du hører en

kort pipetone (etter to sekunder).

Slik ringer du det sist oppringte nummeret

Trykk to ganger på anropshåndteringstasten i løpet

Slik slår du av mikrofonen

Trykk på begge volumtastene samtidig. Gjenta for

å slå på mikrofonen igjen.

Slik justerer du ringevolumet

Trykk på en volumtast mens telefonen ringer,

eller når du ikke snakker i telefonen.

Slik justerer du høyttalervolumet

Trykk på en volumtast under et anrop.

Ringe ved hjelp av talekommandoer

Talekommandoer kan være nyttige når du bruker

hodetelefonen og telefonen ikke er lett tilgjengelig.

Se brukerhåndboken for telefonen for mer informasjon

Slik ringer du ved hjelp av talekommandoer

Trykk kort på anropshåndteringstasten, vent til du

hører en pipetone, og si kommandoen.

Kontroller at talekommandoer er aktivert og spilt

inn i telefonen før du prøver å bruke dem.

Slik overfører du lyden fra telefonen og til

Trykk kort på anropshåndteringstasten under

et anrop til telefonen. Lyden overføres til

Slik overfører du lyden fra hodetelefonen og

Se brukerhåndboken for telefonen.

Nullstill hodetelefonen dersom den ikke fungerer som

Slik nullstiller du hodetelefonen

Hold nede begge volumtastene samtidig til

hodetelefonen piper og indikatorlampen blinker rødt

Hold nede begge volumtastene til hodetelefonen

Koble hodetelefonen med telefonen på samme måte

som du gjorde da du koblet dem for første gang.

Et batteri som brukes sjelden, eller et nytt batteri, kan

ha redusert kapasitet. Det kan være at det må lades

flere ganger for å oppnå maksimal kapasitet.

Når batteriet må lades, blinker indikatorlampen

rødt og du hører en lav pipetone. Hvis du ikke lader

hodetelefonen, slås den av automatisk.

Slik kontrollerer du batteristatusen

Trykk kort på begge volumtastene samtidig:

ett grønt blink betyr at batteriet snart må lades

to grønne blink betyr at batteriet er halvfullt

tre grønne blink betyr at batteriet er helt oppladet

Se illustrasjon 6 for å feste en rem.

Se illustrasjon 7 for å lese den juridiske informasjonen.

Ingen forbindelse med telefonen

Kontroller at hodetelefonen er ladet og innen

rekkevidde av telefonen. Kontroller Bluetooth-

innstillingene i telefonen eller angi dem på nytt.

Prøv å koble hodetelefonen med telefonen på nytt.

Du kan ikke ringe det sist oppringte

nummeret på nytt

Hvis anropslisten i telefonen er tom, kan du ikke ringe

det sist oppringte nummeret på nytt.

This is the Internet version of the User’s guide. © Print only for private use.

Источник

Sony Ericsson Bluetooth HBH-PV703 User Manual

User guide, Hbh-pv703, English español deutsch français

background image

Sony Ericsson Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden
1202-2042.2
Printed in XXXXX

Indicator light
Indicador luminoso

Increase
volume
Subir volumen

Call handling key
Tecla de gestión de
llamadas

Charging connector
Conector de carga

Decrease
volume
Bajar volumen

Ear hook
Enganche para la oreja

First time charging: about 8 hours
Normal charging: about 2 hours
Primera carga: aproximadamente 8 horas
Carga normal: aproximadamente 2 horas

Battery needs charging
Debe cargar la batería

Charging
Carga en curso

Fully charged
Completamente
cargada

This device complies with part 15 of the FCC rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference,
and (2) This device must accept any interference
received, including interference that may cause
undesired operation.

Declaration of conformity for HBH-PV703

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type DDA-0002011

to which this declaration relates is in conformity with the appropriate
standards EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-
17:V1.2.1 and EN 60950-1:2006 following the provisions of Radio
Equipment and Telecommunication Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, September 2007

Jacob Sten, Head of Product Business Unit Accessories
We fulfil the R&TTE Directive.
Cumplimos con la directiva R&TTE.
Die Richtlinie für Funk- und Fernmeldegeräte wird eingehalten.
Nous nous conformons à la Directive R&TTE.

The Bluetooth™ headset HBH-PV703 can be
connected to any device with Bluetooth wireless
technology that supports the handsfree or headset
profile. This User guide focuses on usage with
a Sony Ericsson mobile phone.

Charging the headset

Before using the HBH-PV703 for the first time, charge
it with, for example, the supplied charger or your
phone charger, see figure 3. For compatible chargers,
see figure 4.

Pairing the headset

Before you can use the headset it has to be paired
once with your phone. Upon a successful pairing, the
headset will automatically connect to the phone as
soon as it is turned on and within range.

To pair the headset with your phone

1. Make sure the headset is turned off.
2. Turn on the Bluetooth function in the phone.

For instructions, see the phone User guide.

3. Turn on Bluetooth visibility in the phone. This makes

the phone visible to other Bluetooth devices.

4. Place the phone within 20 cm (8 inches) from the

5. Press and hold down the call handling key until the

headset beeps, shows a steady green light and then
flashes red and green alternately. If the indicator
light only flashes green or red, simultaneously press
and hold down both volume keys until the headset
beeps and flashes green and red alternately.

6. Press Yes when Add device? appears in the phone.

If required, the passcode is 0000. The headset
beeps and flashes green when successfully paired.

Note: If auto pairing is not supported by your phone, or
not successful, follow the first 5 steps above. Then add
the headset to your phone as described in the phone
User guide. The passcode is 0000.

Putting on the headset

See figure 5. Make sure you twist the speaker round
into your ear. For left ear use, change the position of
the ear hook as instructed.

Turning on and off the headset

To turn on the headset

Press and hold down the call handling key until the
indicator light shows a steady green light. It will then
start flashing green.

To turn off the headset

Press and hold down the call handling key until the
indicator light shows a steady green light. It will then
turn off.

When you have paired the headset with your phone,
you can make and receive calls as long as the headset
is turned on.

Читайте также:  Кнопки вызова персонала что нужно знать

Solid objects, walls and a greater distance than

5 metres (16.5 feet) can affect the sound quality
negatively. For best performance, wear the headset
and the phone on the same side of your body.

Use the phone keys, and dial the number in the
same way as you would normally do. The call is
automatically activated in the headset.

Press the call handling key briefly.

To answer a call

Press the call handling key briefly.

To reject a call

Press and hold down the call handling key until
you hear a short beep (after 2 seconds).

To redial the last number

Press the call handling key twice within a second.

To turn off the microphone (mute)

Simultaneously press both volume keys. Repeat to
turn on the microphone again.

To adjust the ring volume

When you are not engaged in a call, or while the
phone is ringing, press a volume key.

To adjust the speaker volume

During a call, press a volume key.

Calling using voice commands

Voice commands can be useful when you are using
the headset and the phone is not close at hand.
For more information on voice commands, see your
phone User guide.

To make a call using voice commands

Press the call handling key briefly, wait for a beep
and say your command.

Note: Make sure voice commands are enabled and
recorded in your phone before you try to use them.

To transfer the sound from the phone to the
headset

During a call on the phone, press the call handling
key briefly. The sound is transferred to the headset.

To transfer the sound from the headset to
the phone

See the phone User guide.

Resetting the headset

Reset the headset if it behaves unexpectedly.

To reset the headset

1. Simultaneously press and hold down both volume

keys until the headset beeps and flashes red and
green alternately.

2. Simultaneously press and hold down both volume

keys until the headset turns off.

3. Pair the headset with the phone in the same way as

you paired it the first time.

A battery that has been infrequently used, or a new
one, could have reduced capacity. It may need to be
recharged a number of times.

When the battery needs charging, the indicator

light flashes red and you hear a low beep. If you do not
charge the headset, it automatically turns off.

To check the battery status

Simultaneously press both volume keys briefly:

one green flash – the battery needs charging
soon

two green flashes – the battery is medium full

three green flashes – the battery is fully charged

Attaching a strap

To attach a strap, see figure 6.

Viewing regulatory information

To view the regulatory information, see figure 7.

No connection to the phone

Make sure the headset is charged and within range of
the phone. Check or redo the Bluetooth settings in the
phone. Try to pair the headset again.

Reset the headset.

Redial does not work

If the call list in the phone is empty you cannot use the
redial function.

El auricular Bluetooth™ HBH-PV703 puede conectarse
a cualquier dispositivo que disponga de tecnología
inalámbrica Bluetooth y que admita perfiles de manos
libres o de auricular. Esta guía del usuario se centra en
la utilización del dispositivo con un teléfono móvil de
Sony Ericsson.

Carga del auricular

Antes de utilizar el auricular HBH-PV703 por primera
vez, cárguelo, por ejemplo, con el cargador suministrado
o con el de su teléfono (véase la ilustración 3). Para
cargadores compatibles, véase la ilustración 4.

Enlace del auricular

Antes de utilizar el auricular, debe asociarlo una vez
con su teléfono. Una vez asociado correctamente, el
auricular se conectará al teléfono de forma automática
cada vez que lo encienda y tenga cobertura.

Para asociar el auricular con el teléfono

1. Asegúrese de que el auricular está apagado.
2. Active la función Bluetooth en el teléfono. Consulte

las instrucciones pertinentes en la Guía del usuario
del teléfono.

3. Active la visibilidad Bluetooth en el teléfono para que

los demás dispositivos Bluettoth puedan verlo.

4. Coloque el teléfono a 20 cm (8 pulgadas) del

5. Mantenga pulsada la tecla de gestión de llamadas

hasta que el auricular emita un sonido y la luz se
ponga primero verde y luego parpadee en rojo
y verde. Si el indicador luminoso sólo parpadea
en verde o en rojo, pulse simultáneamente las dos
teclas de volumen hasta que el auricular emita un
pitido y la luz parpadee en rojo y verde.

6. Cuando en el teléfono aparezca la pregunta ¿Añadir

dispositivo?, pulseSí. Puede que necesite introducir
el código de acceso, que es el 0000. El auricular
emite un pitido y parpadea en color verde cuando se
asocia correctamente.

Nota: Si su teléfono no admite la asociación automática
o no consigue asociarlo correctamente, siga los
5 primeros pasos indicados anteriormente.
A continuación, añada el auricular a su teléfono
siguiendo las instrucciones de la Guía del usuario
del teléfono. El código de acceso es el 0000.

Colocación del auricular

Véase la ilustración 5. Asegúrese de que gira el
altavoz dentro de la oreja. Para colocarlo en la oreja
izquierda, cambie la posición del enganche tal y como
se ilustra.

Encendido y apagado del auricular

Para encender el auricular

Mantenga pulsada la tecla de gestión de llamadas
hasta que el indicador luminoso muestre una luz
verde fija. A continuación, empezará a parpadear
en verde.

Para apagar el auricular

Mantenga pulsada la tecla de gestión de llamadas
hasta que el indicador luminoso muestre una luz
verde fija. Seguidamente, el auricular se apagará.

Después de asociar el auricular con el teléfono, podrá
realizar y recibir llamadas mientras el auricular esté
encendido.

Los objetos sólidos, las paredes y las distancias

superiores a 5 metros (16,5 pies) pueden deteriorar la
calidad del sonido. Para optimizar el rendimiento, lleve
el auricular y el teléfono en el mismo lado del cuerpo.

Para realizar una llamada

Marque el número normalmente, utilizando las teclas
del teléfono. La llamada se activará
automáticamente en el auricular.

Para finalizar una llamada

Pulse brevemente la tecla de gestión de llamadas.

Para responder a una llamada

Pulse brevemente la tecla de gestión de llamadas.

Para rechazar una llamada

Mantenga pulsada la tecla de gestión de llamadas
hasta que oiga un breve pitido (al cabo de
2 segundos).

Volver marcar el último número

Pulse dos veces la tecla de gestión de llamadas
durante un segundo.

Para apagar el micrófono (silencio)

Pulse simultáneamente las dos teclas de volumen.
Repítalo para volver a encender el micrófono.

Ajuste del volumen

Para ajustar el volumen del timbre de llamada

Cuando no esté hablando por teléfono, o cuando
éste esté sonando, pulse la tecla de volumen.

Para ajustar el volumen del altavoz

Mientras habla por teléfono, pulse la tecla
de volumen.

Llamadas mediante comandos de voz

Los comandos de voz pueden resultar muy útiles
cuando utiliza un auricular y no tiene el teléfono
a mano. Para ampliar información sobre los
comandos de voz, consulte la Guía del usuario
del teléfono.

Para realizar llamadas mediante comandos
de voz

Pulse brevemente la tecla de gestión de llamadas,
espere a que suene un pitido y diga el comando.

Nota: Compruebe que los comandos de voz estén
activados y que se hayan grabado en el teléfono antes
de intentar utilizarlos.

Transferencia de sonido

Para transferir el sonido del teléfono al auricular

Mientras habla por el teléfono, pulse brevemente la
tecla de gestión de llamadas. El sonido se transfiere
al auricular.

Para transferir el sonido del auricular al teléfono

Consulte la Guía del usuario del teléfono.

Reinicio del auricular

Si el auricular funciona de forma anómala, reinícielo.

Para reiniciar el auricular

1. Mantenga pulsadas simultáneamente las dos teclas

de volumen hasta que el auricular emita un pitido
y parpadee en rojo y verde.

2. Pulse simultáneamente las dos teclas de volumen

hasta que el auricular se apague.

3. Asocie el auricular con el teléfono siguiendo

el mismo proceso que cuando lo asoció por
primera vez.

Una batería que no se ha utilizado con frecuencia o una
batería nueva pueden tener reducida la capacidad.
Es posible que deba recargarla varias veces.

Cuando sea necesario cargar la batería, el indicador

luminoso parpadeará en rojo y se oirá un leve pitido.
Si no carga el auricular, se apagará automáticamente.

Para comprobar el estado de la batería

Pulse breve y simultáneamente las dos teclas
de volumen:

un parpadeo verde: es necesario cargar pronto
la batería.

dos parpadeos verdes: la batería está
medio cargada.

tres parpadeos verdes: la batería está
totalmente cargada.

Colocación de una correa

Para sujetar una correa, véase la ilustración 6.

Ver información reguladora

Para consultar la información normativa, véase
la figura 7.

Resolución de problemas

No hay conexión con el teléfono

Asegúrese de que el manos libres esté cargado
y dentro de la cobertura del teléfono. Compruebe
o vuelva a configurar los ajustes de Bluetooth en
el teléfono. Intente asociar de nuevo el auricular.

Reinicie el auricular.

La rellamada no funciona

Esta función no se puede utilizar si la lista de llamadas
está vacía.

This is the Internet version of the User’s guide. © Print only for private use.

Источник