Меню

Rev ritter gmbh d 63776 инструкция

REV RITTER ИК инструкция по эксплуатации онлайн

Инструкция REV RITTER ИК для устройства датчик движения содержит страницы на русском языке.

Размер файла: 751.83 kB. Состоит из 2 стр.

Вы можете скачать pdf файл этой инструкции: Скачать PDF

Следующая

DANE TECHNICZNE

• Do montażu podtynkowego w puszkach

• Kąt wykrywania czujnika 120°

• Maks. zasięg czujnika 12 m

• Czas załączenia ok. 3 sek. -10 min.

• Załącznik/wyłącznik manualny automa-

tycznego trybu pracy

• Technika 3-żyłowa, możliwa wymiana w

zainstalowanym wyłączniku (konieczny

• Zapala żarówki, lampy halogenowe, jar-

zeniowe i żarówki energooszczędne

• Moc przełączania: 500 W (180VA)

OPIS DZIAŁANIA

• Czujnik ruchu pracuje na zasadzie pasy-

wnej techniki promieniowania podczer-

wonego. Reaguje on na poruszające się

źródła promieniowania cieplnego. Jeżeli

w ciemności, w jego zasięgu działania

znajdzie się np. jakaś osoba, wówczas

zapalane jest natychmiast oświetlenie

podłączone do czujnika.

• Czujnik ruchu zapewnia bezpieczeństwo

i komfort. Dzięki czujnikowi ruchu na

podczerwień oszczędza się energię,

gdyż lampy oświetleniowe wyłączane

są automatycznie po upływie zaprogra-

mowanego czasu załączenia.

PROSIMY PRZESTRZEGAĆ

• Aby zasięg czujnika obejmował więcej

sektorów, należy umieścić go bokiem do

• Nie montować czujnika ruchu w zasięgu

oddziaływania źródeł ciepła, jak np.

kominy, otwory wentylacyjne itp., gdyż

wywierają one negatywny wpływ na

czułość czujnika na podczerwień.

• Unikać bezpośredniego promieniowania

• Promieniowanie świetlne i jego odbi-

cia wpływają na działanie fotokomórki

• Zanieczyszczenie układu optyczne-

go (np. na skutek osadów pyłu) może

prowadzić do zmniejszenia zasięgu

• Urządzenie przeznaczone jest tylko do

montażu w suchych pomieszczeniach.

Przed pracami przy urządzeniach elektry-

cznych należy zawsze wyłączyć prąd (bez-

piecznik/ wyłącznik główny). Sprawdzić

próbnikiem, czy urządzenie nie jest pod

napięciem i zabezpieczyć się przed nieza-

mierzonym włączeniem zasilania.

Instalacje elektryczne mogą być

wykonywane tylko przez uprawni-

onego elektryka.

a. Przy pomocy śrubokręta zdjąć osłonę

z ramki. Odkręcić ramkę. (patrz rys.

b. Podłączyć czujnik ruchu zgodnie ze

schematem połączeń (rys. 3).

PIERWSZE ZAŁĄCZENIE

(TEST I REGULACJA)

• Wyłącznik manualny ustawiony na auto-

matyczny tryb pracy.

• Pokrętło regulatora czułości i czasu (rys.

3) obrócić ostrożnie do oporu w prawo.

• Podłączone źródło światła świeci się

przez ok. 1 min. (czas adaptacji) i

wyłącza się automatycznie.

• Obejść obszar pracy czujnika. Przy

opuszczeniu zasięgu czujnika oświetlenie

wyłącza się ze zwłoką, a po wkroczeniu

w jego zasięg ponownie się zapala.

Pomiędzy testami należy zachować co

najmniej 5-sekundową przerwę.

• Obracając pokrętła regulatorów w lewo

można ustawić teraz pożądaną czułość

czujnika ruchu (przy zmierzchu) i czas

załączenia (od 5 sek. do 10 min.)

TECHNICAL DATA

• For flush wall mounting in a sunken switch

• Scope detection 120°

• ON time approx. 5 sec. — 10 min.

• Manual switch: OFF – ON -Automatic

• 3-wire system, replacement of existing

OFF switch possible (

neutral conduc-

tor required)

• Switches incandescent lamps, halogen lamps,

fluorescent lamps and economy lamps.

• Switching capacity: 500 W (180VA)

DESCRIPTION

• The motion detector works on the passive

infrared technology. It reacts to movement of

sources of heat. If, for example, a person en-

ters its zone of detection, it will automatically

switch on an interconnected light at night.

• The motion detector provides security and

convenience. Energy is conserved as a

result of the infrared sensor, because the

lamps are automatically switched off after

expiry of the pre-set activation period.

• It is preferable to fit the motion detector

to the side of pathways, drives and tho-

roughfares, so that several sectors of the

emitted beams are interrupted by any

moving heat source.

• Do not install the detector in region of

sources of heat, such as chimneys, air

vents or the like, since these adversely

affect the sensitivity of the infrared sensor.

• Avoid direct thermal rays.

• Beams of light or reflections affect the

functionality of the photoelectric cell.

• Dirt and contamination on the lens (e.g.

by deposits of dust) can reduce the effec-

tive range of the detector.

• The unit is only suitable for dry locations.

Before working on electrical equipment al-

ways switch off the power supply (at fuse

box /circuit breaker/ main power switch).

Check that the supply is switched off by

using a double pole voltage tester, and

block the main switch / fuse box to prevent

inadvertent switching on of the power.

Electrical installations should ge-

nerally be carried by a competent

electrician.

a. Remove the cover from the frame with the

aid of a screwdriver. Unscrew the frame.

b. Connect the motion detector as per the

circuit diagram (Fig. 3).

INITIAL OPERATION

(TESTING AND ADJUSTMENT)

• Manual switch to Automatic mode (II)

• Turn the automatic time regulator care-

fully anticlockwise to its stop and the

sensitivity regulator carefully clockwise

to its stop. (Fig. 3)

• Switch on power.

• The connected lamp lights up for approx. 40

sec. (adjustment time) and then switches off.

• Pace off the area. When the detection

area is left, the lighting switches off with

a time delay, and switches on again

when the area is reentered. There should

be at least 5 seconds between the tests.

• The desired actuation sensitivity (dusk) of the

motion detector and the period for which

the light sources should remain switched on

(between 5 seconds and 10 minutes) can

now be set by turning the regulator (Fig. 3).

During manufacturing this REV product is

passed through several quality testing sta-

tions which are set up with newest technolo-

gy. Should nevertheless a defect arise, REV

offers a warranty to the following extent:

1. The duration of the warranty is 24 months

after the date of purchase.

2. The unit is either repaired or replaced by

REV free of charge or if it can be shown

that it has become unusable during the

warranty period due to a manufacturing

or material defect.

3. The liability does not cover transport

damages or damaged incurred through

4. If REV repudiates the warranty claim and

no objection is made within 6 months, the

right to repair becomes time-barred.

5. In a warranty case the unit must be sent to

the dealer or REV together with the sales

slip and a short description of the defect.

6. If there is no proof for a warranty liability

being in place, any repair carried out will

DATI TECNICI

• Installazione incassata in scatole da frutto

• Angolo di copertura: 120°

• Portata: max. 12 m

• Tempo d’intervento: da 5 secondi a 10

Automatico — OFF – ON.

• Sistema a 3 fili, possibilità di sostituzione

occorre il con-

duttore neutro).

• Comanda l’accensione di lampade a incan-

descenza, lampade alogene, lampade flu-

orescenti e lampade a basso consumo

SPIEGAZIONI

• Il rivelatore di movimento utilizza la

tecnologia a raggi infrarossi passivi. Rea-

gisce ai movimenti di fonti di calore. Non

appena p.e. una persona attraversa il

campo di rilevamento l’illuminazione, in

caso di oscurità, viene accesa automa-

• Il rivelatore di movimento offre condizi-

oni di sicurezza e comfort. Il rivelatore

di movimento a raggi infrarossi consente

inoltre un risparmio d’energia grazie allo

spe gnimento automatico della lampada

dopo il tempo di accensione preimpo-

• Si preferisca l’installazione del rivelatore

di movimento lateralmente rispetto al

senso di transito, in modo che la fonte di

calore attraversi più settori.

• Non installare il rivelatore di movimento

nei pressi di fonti di calore come p.e.

camini, scarichi d’aria e simili, poiché il

calore da questi emanato condiziona

negativamente la sensibilità del sensore

a raggi infrarossi.

• Le radiazioni luminose e i riflessi di luce

pregiudicano il corretto funzionamento

della fotocellula (interruttore crepusco-

• Depositi di polvere o sporco sull’ottica

possono provocare una riduzione della

• Il rivelatore di movimento è idoneo solo

all’installazione in locali asciutti.

Prima di eseguire qualsiasi intervento su

impianti elettrici, togliere sempre la cor-

rente di alimentazione (fusibile/interruttore

generale), verificando l’assenza di tensione

con un voltmetro bipolare ed adottando

adeguate misure di sicurez za in modo che

l’alimentazione non possa essere ripristina-

Le installazioni elettriche vanno

effettuate esclusivamente da un

elettrotecnico abilitato!

a. Rimuovere la copertura del telaio e

quindi le viti del telaio con l’aiuto di un

giraviti (v. fig. 1+2).

b. Collegare il rivelatore di movimento

attenendosi allo schema elettrico (v.

MESSA IN FUNZIONE

(TEST E TARATURA)

• Interruttore manuale su funzionamento

• Girare con cautela il regolatore della

sensibilità e del tempo fino alla battuta a

• Inserire l’alimentazione elettrica.

• La lampada collegata si accende per 40

secondi circa (tempo di taratura) per poi

Читайте также:  Подойд т для охраны больших объектов

• Eseguire un «walking test»: una volta usciti

dal campo di rilevamento, l’illuminazione

si spegne dopo un certo ritardo, per riac-

cendersi non appena si entra di nuovo

nel campo di rilevamento. Far trascorrere

almeno cinque secondi tra un test ed il

• Girando il regolatore in senso anti-

orario viene impostata la sensibilità

di reazione (crepuscolo) e la durata

dell’illuminazione (da 5 secondi fino a

10 minuti) del rivelatore di movimento

für Unterputz-Montage
Bedienungsanleitung

Typ EFO700PIR

TECHNISCHE DATEN

• für Unterputzmontage in Schalterdosen

• Reichweite max. 12 m

• Einschaltzeit ca. 5 Sek. -10 Min.

• 3-Draht-Technik, Austausch an vorhan-

denem Schalter möglich (

ter erforderlich)

• schaltet Glühlampen, Halogenlampen,

Leuchtstofflampen und Energiesparlampen

• Schaltleistung: 500 W (180VA)

ERLÄUTERUNGEN

• Der Bewegungsmelder arbeitet nach der

Passiv-Infrarot-Technik. Er reagiert auf

Bewegung von Wärmequellen. Tritt z.B

eine Person in den Erfassungsbereich,

wird automatisch das angeschlossene

• Der Bewegungsmelder sorgt für Sicher-

heit und Komfort. Durch den Infrarot-

Bewegungsmelder wird Energie gespart,

da die Lampen nach der eingestellten

Brenndauer automatisch ausgeschaltet

ZUR BEACHTUNG

• Eine Anordnung des Bewegungsmelders

seitlich zur Gehrichtung ist vorzuziehen,

damit mehrere Sektoren durchschritten

• Den Bewegungsmelder nicht im Bereich

von Wärmequellen, wie z.B Kaminen,

Entlüftungen oder ähnlichem montieren,

da diese die Empfindlichkeit des Infrarot-

• Direkte Wärmestrahlung ist zu vermeiden.

• Lichtstrahlung oder Spiegelungen beein-

flussen die Funktion der Fotozelle (Däm-

• Eine Verschmutzung der Optik (z.B.

durch Staubablagerungen) kann zu

einer Reichweitenreduzierung führen.

• Nur zur Verwendung in trockenen Innen-

Vor Arbeiten an elektrischen Anlagen

immer den Strom abschalten (Sicherung/

Hauptschalter). Mit 2-poligem Spannungs-

prüfer Spannungsfreiheit feststellen und

gegen Wiedereinschalten sichern.

Elektroinstallationen sollen grund-

sätzlich von einem Fachmann aus-

geführt werden.

a. Mit Hilfe eines dünnen Schraubendre-

hers Abdeckung vom Rahmen entfernen.

Rahmen abschrauben. (siehe Abb. 1+2).

b. Den Bewegungsmelder lt. Schaltbild

(Abb. 3) anschließen.

ERSTBETRIEB

(TEST UND EINSTELLUNG)

• Handschalter auf Auto.

• Drehen Sie vorsichtig den Zeitregler bis

zum Linksanschlag und den Empfindlich-

keitsregler bis zum Rechtsanschlag. (Abb. 3)

• Die angeschlossene Leuchte brennt ca. 40

Sek. (Einmesszeit) und schaltet dann aus.

• Fläche abschreiten, beim Verlassen des

Erfassungsbereiches schaltet die Beleuch-

tung zeitverzögert aus, beim Eintritt wieder

ein. Es sollen mindestens 5 Sekunden Pau-

se zwischen den Tests eingehalten werden.

• Durch Drehen der Regler kann nun die

(Dämmerung) und Schaltdauer (Zeit von

5 Sek. bis 10 Min.) des Bewegungsmel-

ders eingestellt werden. (Abb. 3).

Dieses REV-Produkt durchläuft während der

Fertigung mehrere, nach neuesten Tech-

niken aufgebaute Prüfstationen. Sollte den-

noch ein Mangel auftreten, leistet REV im

nachfolgenden Umfang Gewähr:

1. Die Dauer der Garantie beträgt 24

Monate ab dem Kaufdatum.

2. Das Gerät wird von REV entweder

unentgeltlich nachgebessert oder aus-

getauscht, wenn es innerhalb der

wegen eines Fertigungs- oder Material-

fehlers unbrauchbar wird.

3. Die Haftung erstreckt sich nicht auf

Transportschäden sowie auf Schäden,

die durch fehlerhafte Installation entstehen.

4. Wird innerhalb von 6 Monaten nach

Nichtanerkennung des Haftungsfalles

durch REV kein Widerspruch eingelegt,

verjährt das Recht auf Nachbesserung.

5. Im Gewährleistungsfall ist das Gerät

zusammen mit dem Kaufbeleg und einer

kurzen Mangelbeschreibung an den

Händler oder REV zu senden.

6. Ohne Garantienachweis erfolgt Nach-

besserung ausschließlich gegen Berech-

TEHNIČNI PODATKI

• Za podometno montažo v stikalne doze

• Kot zaznavanja 120°

• Čas vklopa približno 3 sek. -10 min.

• Ročno stikalo: Avtomatika – IZKOP – VKLOP

• 3-žična tehnika, možna zamenjava obstoječega

stikala za izklop (potreben je ničelni vodnik!)

• Vklaplja običajne in halogenske žarnice, fluore-

scentne sijalke in varčne žarnice.

• Stikalna moč: 500 W

• Javljalnik gibanja temelji na pasivni infrardeči

tehniki. Reagira na premike toplotnih izvorov.

Če v občutljivo polje javljalnika vstopi oseba, se

v temi samodejno prižge priključena svetilka.

• Javljalnik gibanja poveča varnost in udobje. Z

infrardečim javljalnikom se prihrani energijo,

ker se žarnice po nastavljenem času gorenja

• Najbolje je, da javljalnik gibanja namestite

pravokotno na smer gibanja, saj boste v tem

primeru prehodili več sektorjev.

• Javljalnik gibanja ne nameščajte v bližino

izvorov toplote, kot npr. kamin, zračnik ali

podobno, ker lahko ti zmanjšajo občutljivost

• Ne izpostavljajte javljalnika direktnemu toplot-

• Svetlobno sevanje ali zrcaljenje vpliva na delo-

vanje fotocelice (zatemnilnik).

• Nesnaga na optiki (npr. prah) lahko zmanjša

doseg zaznavanja javljalnika.

• Naprava je primerna samo za suhe prostore.

Pred delom na električni napeljavi izključite na-

petost (varovalka/glavno stikalo). Z dvopolnim

preizkuševalnikom napetosti preverite, da v napel-

javi ni napetosti.

Zavarujte varovalko pred ponovnim

slučajnim vklopom. Montažo naj po

možnosti opravi kvalificirani električar.

a. Z izvijačem z okvirja odstranite pokrov. Odvijte

okvir. (glej sliko 1+2).

b. Javljalnik gibanja priključite kot kaže stikalna

(PRESKUŠANJE IN NASTAVLJANJE)

• Ročno stikalo preklopite na avtomatsko obra-

• Regulatorja občutljivosti in časa trajanja vkl-

opa previdno zavrtite do skrajne desne lege

• Priključena svetilka sveti približno 1 minuto

(umerjeni čas), nato pa se ugasne.

• Pravilno usmerjenost javljalnika preverite tako,

da območje večkrat obhodite. Ob vstopu v

območje se svetilka vklopi, ko ga zapustite pa

se s časovnim zamikom izklopi. Med posamez-

nimi poskusi naj bo vsaj 5 sekund premora.

• Z vrtenjem regulatorja v levo nastavite želeno

občutljivost (svetlost vklopa) in čas vklopa

(čas od 5 sek. do 10 min.) javljalnika gibanja.

ИсточникИнструкция по эксплуатации механического таймера с суточной программой

Механический таймер REV Ritter на 24 часа и 48 включений для управление бытовыми электроприборами по расписанию.

Программирование

Установка требуемого времени включения производится при помощи сегментов, расположенных под кольцом. Сначала поднимите все сегменты вверх, затем прижмите вниз сегменты, соответствующие времени, на которое Вы хотите установить включение приборов (например, осветительных ламп).

Пример: Освещение должно быть включено в 20 час. и вновь выключено в 24 час. Прижмите вниз сегменты, расположенные между цифрами 20 и 24. Таким образом могут быть одновременно установлены несколько вариантов времени включения.

Настройка времени

 1. Задайте таймеру текущее время суток.
 2. Поверните кольцо вправо таким образом, чтобы стрелка указывала на точное время суток. Как только таймер будет подключен к розетке, кольцо начнёт вращаться, а стрелка постоянно будет указывать точное время суток.

Кольцо совершает полный оборот в течение 24 часов. Работа таймера прекращается в случае, если штекер вынут из розетки, поэтому, если впоследствии Вы вновь захотите использовать таймер, произведите повторную установку времени.

Применение: 1. Проверьте, установлен ли таймер на точное время, и включите таймер в розетку. 2. Вставьте в розетку таймера штекер прибора (например, лампы), который должен быть включен в нужное время. Прибор может работать только при условии его включения.

Внепрограмное включение

На боковой стороне таймера расположен переключатель, с помощью которого может производиться непосредственное включение прибора, независимо от программы включения. При помощи данного переключателя Вы можете также проверить, включен ли прибор. Выключатель в положении «вниз» — работает таймер, выключатель в положении «вверх» — розетка работает напрямую.

Технические данные

/ 50 Гц

 • Коммутационная способность — не более 3500 Вт / 16 А
 • Коммутационный интервал — 30 мин
 • Индукционная способность — не более 460 ВА / 2 А
 • Гарантийные условия

  Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи изделия.

  В течение гарантийного срока устраняются бесплатно:

  • повреждения, возникшие из-за применения изготовителем некачественного материала;
  • дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.

  Гарантия не распространяется:

  • на механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и высоких температур, а также наступившие вследствие неправильного хранения;
  • на изделия с неисправностями, возникшими вследствие неправильной эксплуатации, применения изделий не по назначению, а также нестабильности параметров электросети;
  • на сменные детали (лампочки);
  • естественный износ изделий (износ механических деталей, сильное внешнее или внутреннее загрязнение);
  • на изделия, вскрывавшиеся и подвергавшиеся ремонту или конструктивным изменениям в течение гарантийного срока не уполномоченной на это фирмой или лицами и организациями.

  Заказать таймер механический суточный можно в нашем интернет-магазине.

  Источник

  Rev ritter gmbh d 63776 инструкция

  Инструкция REV RITTER ИК для устройства датчик движения содержит страницы на русском языке.

  Размер файла: 751.83 kB. Состоит из 2 стр.

  Вы можете скачать pdf файл этой инструкции: Скачать PDF

  • Do montażu podtynkowego w puszkach

  • Kąt wykrywania czujnika 120°

  • Maks. zasięg czujnika 12 m

  • Czas załączenia ok. 3 sek. -10 min.

  • Załącznik/wyłącznik manualny automa-

  tycznego trybu pracy

  • Technika 3-żyłowa, możliwa wymiana w

  zainstalowanym wyłączniku (konieczny

  • Zapala żarówki, lampy halogenowe, jar-

  zeniowe i żarówki energooszczędne

  • Moc przełączania: 500 W (180VA)

  • Czujnik ruchu pracuje na zasadzie pasy-

  wnej techniki promieniowania podczer-

  wonego. Reaguje on na poruszające się

  źródła promieniowania cieplnego. Jeżeli

  w ciemności, w jego zasięgu działania

  znajdzie się np. jakaś osoba, wówczas

  zapalane jest natychmiast oświetlenie

  podłączone do czujnika.

  • Czujnik ruchu zapewnia bezpieczeństwo

  Читайте также:  Расположение поликарбонатных листов

  i komfort. Dzięki czujnikowi ruchu na

  podczerwień oszczędza się energię,

  gdyż lampy oświetleniowe wyłączane

  są automatycznie po upływie zaprogra-

  mowanego czasu załączenia.

  • Aby zasięg czujnika obejmował więcej

  sektorów, należy umieścić go bokiem do

  • Nie montować czujnika ruchu w zasięgu

  oddziaływania źródeł ciepła, jak np.

  kominy, otwory wentylacyjne itp., gdyż

  wywierają one negatywny wpływ na

  czułość czujnika na podczerwień.

  • Unikać bezpośredniego promieniowania

  • Promieniowanie świetlne i jego odbi-

  cia wpływają na działanie fotokomórki

  • Zanieczyszczenie układu optyczne-

  go (np. na skutek osadów pyłu) może

  prowadzić do zmniejszenia zasięgu

  • Urządzenie przeznaczone jest tylko do

  montażu w suchych pomieszczeniach.

  Przed pracami przy urządzeniach elektry-

  cznych należy zawsze wyłączyć prąd (bez-

  piecznik/ wyłącznik główny). Sprawdzić

  próbnikiem, czy urządzenie nie jest pod

  napięciem i zabezpieczyć się przed nieza-

  mierzonym włączeniem zasilania.

  Instalacje elektryczne mogą być

  wykonywane tylko przez uprawni-

  a. Przy pomocy śrubokręta zdjąć osłonę

  z ramki. Odkręcić ramkę. (patrz rys.

  b. Podłączyć czujnik ruchu zgodnie ze

  schematem połączeń (rys. 3).

  (TEST I REGULACJA)

  • Wyłącznik manualny ustawiony na auto-

  matyczny tryb pracy.

  • Pokrętło regulatora czułości i czasu (rys.

  3) obrócić ostrożnie do oporu w prawo.

  • Podłączone źródło światła świeci się

  przez ok. 1 min. (czas adaptacji) i

  wyłącza się automatycznie.

  • Obejść obszar pracy czujnika. Przy

  opuszczeniu zasięgu czujnika oświetlenie

  wyłącza się ze zwłoką, a po wkroczeniu

  w jego zasięg ponownie się zapala.

  Pomiędzy testami należy zachować co

  najmniej 5-sekundową przerwę.

  • Obracając pokrętła regulatorów w lewo

  można ustawić teraz pożądaną czułość

  czujnika ruchu (przy zmierzchu) i czas

  załączenia (od 5 sek. do 10 min.)

  • For flush wall mounting in a sunken switch

  • Scope detection 120°

  • ON time approx. 5 sec. – 10 min.

  • Manual switch: OFF – ON -Automatic

  • 3-wire system, replacement of existing

  OFF switch possible (

  • Switches incandescent lamps, halogen lamps,

  fluorescent lamps and economy lamps.

  • Switching capacity: 500 W (180VA)

  • The motion detector works on the passive

  infrared technology. It reacts to movement of

  sources of heat. If, for example, a person en-

  ters its zone of detection, it will automatically

  switch on an interconnected light at night.

  • The motion detector provides security and

  convenience. Energy is conserved as a

  result of the infrared sensor, because the

  lamps are automatically switched off after

  expiry of the pre-set activation period.

  • It is preferable to fit the motion detector

  to the side of pathways, drives and tho-

  roughfares, so that several sectors of the

  emitted beams are interrupted by any

  moving heat source.

  • Do not install the detector in region of

  sources of heat, such as chimneys, air

  vents or the like, since these adversely

  affect the sensitivity of the infrared sensor.

  • Avoid direct thermal rays.

  • Beams of light or reflections affect the

  functionality of the photoelectric cell.

  • Dirt and contamination on the lens (e.g.

  by deposits of dust) can reduce the effec-

  tive range of the detector.

  • The unit is only suitable for dry locations.

  Before working on electrical equipment al-

  ways switch off the power supply (at fuse

  box /circuit breaker/ main power switch).

  Check that the supply is switched off by

  using a double pole voltage tester, and

  block the main switch / fuse box to prevent

  inadvertent switching on of the power.

  Electrical installations should ge-

  nerally be carried by a competent

  a. Remove the cover from the frame with the

  aid of a screwdriver. Unscrew the frame.

  b. Connect the motion detector as per the

  circuit diagram (Fig. 3).

  (TESTING AND ADJUSTMENT)

  • Manual switch to Automatic mode (II)

  • Turn the automatic time regulator care-

  fully anticlockwise to its stop and the

  sensitivity regulator carefully clockwise

  to its stop. (Fig. 3)

  • Switch on power.

  • The connected lamp lights up for approx. 40

  sec. (adjustment time) and then switches off.

  • Pace off the area. When the detection

  area is left, the lighting switches off with

  a time delay, and switches on again

  when the area is reentered. There should

  be at least 5 seconds between the tests.

  • The desired actuation sensitivity (dusk) of the

  motion detector and the period for which

  the light sources should remain switched on

  (between 5 seconds and 10 minutes) can

  now be set by turning the regulator (Fig. 3).

  During manufacturing this REV product is

  passed through several quality testing sta-

  tions which are set up with newest technolo-

  gy. Should nevertheless a defect arise, REV

  offers a warranty to the following extent:

  1. The duration of the warranty is 24 months

  after the date of purchase.

  2. The unit is either repaired or replaced by

  REV free of charge or if it can be shown

  that it has become unusable during the

  warranty period due to a manufacturing

  or material defect.

  3. The liability does not cover transport

  damages or damaged incurred through

  4. If REV repudiates the warranty claim and

  no objection is made within 6 months, the

  right to repair becomes time-barred.

  5. In a warranty case the unit must be sent to

  the dealer or REV together with the sales

  slip and a short description of the defect.

  6. If there is no proof for a warranty liability

  being in place, any repair carried out will

  • Installazione incassata in scatole da frutto

  • Angolo di copertura: 120°

  • Portata: max. 12 m

  • Tempo d’intervento: da 5 secondi a 10

  Automatico – OFF – ON.

  • Sistema a 3 fili, possibilità di sostituzione

  • Comanda l’accensione di lampade a incan-

  descenza, lampade alogene, lampade flu-

  orescenti e lampade a basso consumo

  • Il rivelatore di movimento utilizza la

  tecnologia a raggi infrarossi passivi. Rea-

  gisce ai movimenti di fonti di calore. Non

  appena p.e. una persona attraversa il

  campo di rilevamento l’illuminazione, in

  caso di oscurità, viene accesa automa-

  • Il rivelatore di movimento offre condizi-

  oni di sicurezza e comfort. Il rivelatore

  di movimento a raggi infrarossi consente

  inoltre un risparmio d’energia grazie allo

  spe gnimento automatico della lampada

  dopo il tempo di accensione preimpo-

  • Si preferisca l’installazione del rivelatore

  di movimento lateralmente rispetto al

  senso di transito, in modo che la fonte di

  calore attraversi più settori.

  • Non installare il rivelatore di movimento

  nei pressi di fonti di calore come p.e.

  camini, scarichi d’aria e simili, poiché il

  calore da questi emanato condiziona

  negativamente la sensibilità del sensore

  a raggi infrarossi.

  • Le radiazioni luminose e i riflessi di luce

  pregiudicano il corretto funzionamento

  della fotocellula (interruttore crepusco-

  • Depositi di polvere o sporco sull’ottica

  possono provocare una riduzione della

  • Il rivelatore di movimento è idoneo solo

  all’installazione in locali asciutti.

  Prima di eseguire qualsiasi intervento su

  impianti elettrici, togliere sempre la cor-

  rente di alimentazione (fusibile/interruttore

  generale), verificando l’assenza di tensione

  con un voltmetro bipolare ed adottando

  adeguate misure di sicurez za in modo che

  l’alimentazione non possa essere ripristina-

  Le installazioni elettriche vanno

  effettuate esclusivamente da un

  a. Rimuovere la copertura del telaio e

  quindi le viti del telaio con l’aiuto di un

  giraviti (v. fig. 1+2).

  b. Collegare il rivelatore di movimento

  attenendosi allo schema elettrico (v.

  MESSA IN FUNZIONE

  (TEST E TARATURA)

  • Interruttore manuale su funzionamento

  • Girare con cautela il regolatore della

  sensibilità e del tempo fino alla battuta a

  • Inserire l’alimentazione elettrica.

  • La lampada collegata si accende per 40

  secondi circa (tempo di taratura) per poi

  • Eseguire un «walking test»: una volta usciti

  dal campo di rilevamento, l’illuminazione

  si spegne dopo un certo ritardo, per riac-

  cendersi non appena si entra di nuovo

  nel campo di rilevamento. Far trascorrere

  almeno cinque secondi tra un test ed il

  • Girando il regolatore in senso anti-

  orario viene impostata la sensibilità

  di reazione (crepuscolo) e la durata

  dell’illuminazione (da 5 secondi fino a

  10 minuti) del rivelatore di movimento

  • für Unterputzmontage in Schalterdosen

  • Reichweite max. 12 m

  • Einschaltzeit ca. 5 Sek. -10 Min.

  • 3-Draht-Technik, Austausch an vorhan-

  denem Schalter möglich (

  • schaltet Glühlampen, Halogenlampen,

  Leuchtstofflampen und Energiesparlampen

  • Schaltleistung: 500 W (180VA)

  • Der Bewegungsmelder arbeitet nach der

  Passiv-Infrarot-Technik. Er reagiert auf

  Bewegung von Wärmequellen. Tritt z.B

  eine Person in den Erfassungsbereich,

  wird automatisch das angeschlossene

  • Der Bewegungsmelder sorgt für Sicher-

  heit und Komfort. Durch den Infrarot-

  Bewegungsmelder wird Energie gespart,

  da die Lampen nach der eingestellten

  Brenndauer automatisch ausgeschaltet

  • Eine Anordnung des Bewegungsmelders

  seitlich zur Gehrichtung ist vorzuziehen,

  Читайте также:  Электрический накопительный водонагреватель Edisson ER 50 V

  damit mehrere Sektoren durchschritten

  • Den Bewegungsmelder nicht im Bereich

  von Wärmequellen, wie z.B Kaminen,

  Entlüftungen oder ähnlichem montieren,

  da diese die Empfindlichkeit des Infrarot-

  • Direkte Wärmestrahlung ist zu vermeiden.

  • Lichtstrahlung oder Spiegelungen beein-

  flussen die Funktion der Fotozelle (Däm-

  • Eine Verschmutzung der Optik (z.B.

  durch Staubablagerungen) kann zu

  einer Reichweitenreduzierung führen.

  • Nur zur Verwendung in trockenen Innen-

  Vor Arbeiten an elektrischen Anlagen

  immer den Strom abschalten (Sicherung/

  Hauptschalter). Mit 2-poligem Spannungs-

  prüfer Spannungsfreiheit feststellen und

  gegen Wiedereinschalten sichern.

  Elektroinstallationen sollen grund-

  sätzlich von einem Fachmann aus-

  a. Mit Hilfe eines dünnen Schraubendre-

  hers Abdeckung vom Rahmen entfernen.

  Rahmen abschrauben. (siehe Abb. 1+2).

  b. Den Bewegungsmelder lt. Schaltbild

  (Abb. 3) anschließen.

  (TEST UND EINSTELLUNG)

  • Handschalter auf Auto.

  • Drehen Sie vorsichtig den Zeitregler bis

  zum Linksanschlag und den Empfindlich-

  keitsregler bis zum Rechtsanschlag. (Abb. 3)

  • Die angeschlossene Leuchte brennt ca. 40

  Sek. (Einmesszeit) und schaltet dann aus.

  • Fläche abschreiten, beim Verlassen des

  Erfassungsbereiches schaltet die Beleuch-

  tung zeitverzögert aus, beim Eintritt wieder

  ein. Es sollen mindestens 5 Sekunden Pau-

  se zwischen den Tests eingehalten werden.

  • Durch Drehen der Regler kann nun die

  (Dämmerung) und Schaltdauer (Zeit von

  5 Sek. bis 10 Min.) des Bewegungsmel-

  ders eingestellt werden. (Abb. 3).

  Dieses REV-Produkt durchläuft während der

  Fertigung mehrere, nach neuesten Tech-

  niken aufgebaute Prüfstationen. Sollte den-

  noch ein Mangel auftreten, leistet REV im

  nachfolgenden Umfang Gewähr:

  1. Die Dauer der Garantie beträgt 24

  Monate ab dem Kaufdatum.

  2. Das Gerät wird von REV entweder

  unentgeltlich nachgebessert oder aus-

  getauscht, wenn es innerhalb der

  wegen eines Fertigungs- oder Material-

  fehlers unbrauchbar wird.

  3. Die Haftung erstreckt sich nicht auf

  Transportschäden sowie auf Schäden,

  die durch fehlerhafte Installation entstehen.

  4. Wird innerhalb von 6 Monaten nach

  Nichtanerkennung des Haftungsfalles

  durch REV kein Widerspruch eingelegt,

  verjährt das Recht auf Nachbesserung.

  5. Im Gewährleistungsfall ist das Gerät

  zusammen mit dem Kaufbeleg und einer

  kurzen Mangelbeschreibung an den

  Händler oder REV zu senden.

  6. Ohne Garantienachweis erfolgt Nach-

  besserung ausschließlich gegen Berech-

  • Za podometno montažo v stikalne doze

  • Kot zaznavanja 120°

  • Čas vklopa približno 3 sek. -10 min.

  • Ročno stikalo: Avtomatika – IZKOP – VKLOP

  • 3-žična tehnika, možna zamenjava obstoječega

  stikala za izklop (potreben je ničelni vodnik!)

  • Vklaplja običajne in halogenske žarnice, fluore-

  scentne sijalke in varčne žarnice.

  • Stikalna moč: 500 W

  • Javljalnik gibanja temelji na pasivni infrardeči

  tehniki. Reagira na premike toplotnih izvorov.

  Če v občutljivo polje javljalnika vstopi oseba, se

  v temi samodejno prižge priključena svetilka.

  • Javljalnik gibanja poveča varnost in udobje. Z

  infrardečim javljalnikom se prihrani energijo,

  ker se žarnice po nastavljenem času gorenja

  • Najbolje je, da javljalnik gibanja namestite

  pravokotno na smer gibanja, saj boste v tem

  primeru prehodili več sektorjev.

  • Javljalnik gibanja ne nameščajte v bližino

  izvorov toplote, kot npr. kamin, zračnik ali

  podobno, ker lahko ti zmanjšajo občutljivost

  • Ne izpostavljajte javljalnika direktnemu toplot-

  • Svetlobno sevanje ali zrcaljenje vpliva na delo-

  vanje fotocelice (zatemnilnik).

  • Nesnaga na optiki (npr. prah) lahko zmanjša

  doseg zaznavanja javljalnika.

  • Naprava je primerna samo za suhe prostore.

  Pred delom na električni napeljavi izključite na-

  petost (varovalka/glavno stikalo). Z dvopolnim

  preizkuševalnikom napetosti preverite, da v napel-

  javi ni napetosti.

  Zavarujte varovalko pred ponovnim

  slučajnim vklopom. Montažo naj po

  možnosti opravi kvalificirani električar.

  a. Z izvijačem z okvirja odstranite pokrov. Odvijte

  okvir. (glej sliko 1+2).

  b. Javljalnik gibanja priključite kot kaže stikalna

  (PRESKUŠANJE IN NASTAVLJANJE)

  • Ročno stikalo preklopite na avtomatsko obra-

  • Regulatorja občutljivosti in časa trajanja vkl-

  opa previdno zavrtite do skrajne desne lege

  • Priključena svetilka sveti približno 1 minuto

  (umerjeni čas), nato pa se ugasne.

  • Pravilno usmerjenost javljalnika preverite tako,

  da območje večkrat obhodite. Ob vstopu v

  območje se svetilka vklopi, ko ga zapustite pa

  se s časovnim zamikom izklopi. Med posamez-

  nimi poskusi naj bo vsaj 5 sekund premora.

  • Z vrtenjem regulatorja v levo nastavite želeno

  občutljivost (svetlost vklopa) in čas vklopa

  (čas od 5 sek. do 10 min.) javljalnika gibanja.

  Требуется руководство для вашей REV 25400 Таймер? Ниже вы можете просмотреть и загрузить бесплатно руководство в формате PDF. Кроме того, приведены часто задаваемые вопросы, рейтинг изделия и отзывы пользователей, что позволит оптимально использовать ваше изделие. Если это не то руководство, которое вы искали, – свяжитесь с нами.

  Ваше устройство неисправно, и в руководстве отсутствует решение? Перейдите в Repair Café для получения бесплатных ремонтных услуг.

  Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.

  «Акватрейс» – специализированный интернет-магазин. Товары для аквариумов, прудов, рыборазводных хозяйств, океанариумов. Доставка по всей России.

  © 2009-2020 «Акватрейс». Все права защищены и охраняются законом.

  Источник

  Электронный таймер включения, выключения REV

  НЕТ В НАЛИЧИИ

  Описание

  При покупке пурифайера или кулера для воды, скидка на таймер 50%

  Таймер включает и выключает подсоединенный к нему прибор по составленному расписанию.

  Есть возможность создать расписание работы электроприбора с точностью до минуты на каждый день недели.
  Максимум 140 вкл / выкл в неделю.
  Минимальный интервал настройки составляет 1 минуту.
  12 или 24 часовое отображение времени.
  Удобная настройка с ежедневным, еженедельным программированием и программированием на выходные дни.
  Max 1800 W.
  8(2)A
  Размеры: 60 х 105 х 70 мм
  Вес: 0.02 кг

  Подробнее о таймерах

  Вложенная инструкция слишком замудренная.
  Альтернативный вариант инструкции:

  Чтобы включить таймер надо нажать на «утопленную» кнопку reset (можно воспользоваться карандашом или ручкой).

  1. Удерживаем кнопку CLOCK около 3 сек. и выбираем 12 (PM) или 24 (пусто) часовой режим отображения времени.
  2. Удерживаем кнопку SET около 3 секунд и выбираем кнопками «+» и «-» день недели, часы и минуты. Кнопку SET используем для перехода на следующее значение.
  3. Кнопкой ON/OFF выбираем значение AUTO — работа по таймеру.
  4. Нажимаем кнопку «+» и программируем режим №1 на включение (слева на экране выбираем «1on» — нажимаем на «+» или «-» пока не появится «1on»). Теперь нажимаем SET, кнопками «+» и «-» выбираем отображение всех дней недели на экране. Затем кнопкой SET переходим на время, и устанавливаем его (это будет время включения).
  5. Нажимаем кнопку «+» и программируем режим №1 на выключение (слева на экране выбираем «1off» — нажимаем на «+» или «-» пока не появится «1off»). Теперь нажимаем SET, кнопками «+» и «-» выбираем отображение всех дней недели на экране. Затем кнопкой SET переходим на время, и устанавливаем его (это будет время выключения).
  6. Нажмите кнопку CLOCK чтобы выйти из режима настройки. Таймер готов к работе!

  Источник

  Датчик движения REV Ritter DDP-2 Control Luchs 360 28507 6

  Датчик движения REV Ritter DDP-2 Control Luchs 360 28507 6 1

  Датчик движения REV Ritter DDP-2 Control Luchs 360 28507 6 2

  Датчик движения REV Ritter DDP-2 Control Luchs 360 28507 6 3

  • Напряжение: 220 В
  • Max мощность нагрузки: 1200 Вт
  • Задержка времени выключения: 10 секунд — 15 минут
  • Max угол обзора: 360 град
  • Дальность действия: 6 м
  • Рекомендуемая высота установки: 2,2 м
  • Рабочая температура: от -20 до +40 °С

  Все характеристики

  Спасибо

  Спишите до 184 р. бонусами Начислим 4 бонуса

  • В вашем городе:12 шт.
   На складе: 12 шт.
  • Самовывоз: завтра, после 09:00, из 1 магазина
  • Курьером: 21 июня, от 190 р.

  Датчик движения REV Ritter DDP-2 Control Luchs 360 28507 6 применяется для монтажа в подъездах домов, а также в коридорах общественных зданий для экономии электроэнергии. Устройство регистрирует появление человека в радиусе 6 метров, после чего автоматически включается свет. Угол обзора датчика — 360 градусов, тип крепления — потолочный.

  Технические характеристики REV Ritter DDP-2 Control Luchs 360 индикатор 28507 6

  Преимущества REV Ritter DDP-2 Control Luchs 360 индикатор 28507 6

  • Датчик движения REV Ritter DDP-2 Control Luchs 360 28507 6 различает дневное и ночное время: в режиме «Солнце» прибор работает и ночью, и днём, в режиме «Луна» прибор работает только при освещенности окружающей среды менее 3 лк.
  • Прибор мгновенно регистрирует движение человека в зоне действия, а также автоматически определяет время суток.
  • Широкая область обнаружения включает покрытие во всех направлениях – вверх, вниз, вправо и влево.
  • *Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой

  Нашли ошибку в описании?

  Этот товар из подборок

  • Германия — родина бренда
  • Китай — страна производства

  Комплектация

  • Датчик движения;
  • Упаковка.

  Информация об упаковке

  • Единица товара: Штука
  • Вес, кг: 0,14
  • Длина, мм: 86
  • Ширина, мм: 85
  • Высота, мм: 53

  Документация

  Сервисное обслуживание

  Поможем решить любую проблему с товаром

  Устраним любую неисправность по гарантии. Срок указан без учета логистики

  Обращайтесь за обслуживанием в авторизованные сервисы производителя

  Источник

  Adblock
  detector